Normy prawa międzynarodowego dotyczące zwalczania terroryzmu po 11 września

Dodane przez admin dnia 06/17/2004 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Współczesny system prawa międzynarodowego oparty jest przede wszystkim na normach ustanawianych w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Należy jednak pamiętać o tym, iż tak jak ONZ specjalizuje się w wypracowaniu norm prawno-międzynarodowych, tak jedną z najbardziej intensywnie wcielających je w życie organizacji jest Unia Europejska. Dlatego właśnie nowa generacja środków prawno-międzynarodowych służących zwalczaniu terroryzmu przeanalizowana zostanie głównie na podstawie aktów tych dwóch organizacji.

Najważniejszym spośród dokumentów przyjętych na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych jest niewątpliwie Rezolucja 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa ONZ. Dokument ten określa ramy praktycznej współpracy państw w dziedzinie zwalczania terroryzmu międzynarodowego . Stanowi również punkt odniesienia dla wielu innych dokumentów przyjmowanych na forach różnych organizacji narodowych, w tym Unii Europejskiej. W Rezolucji tej Rada Bezpieczeństwa zadecydowała, iż wszystkie państwa powinny:

 1. zapobiegać i zwalczać finansowanie terroryzmu;
 2. spenalizować w prawie wewnętrznym dostarczanie lub zbieranie funduszy przeznaczonych na cele terrorystyczne;
 3. zamrażać bez zwłoki fundusze lub inne aktywa: osób, które popełniają, uczestniczą w popełnianiu lub zamierzają popełnić akt terrorystyczny; podmiotów posiadanych lub kontrolowanych przez takie osoby; osób lub podmiotów działających w imieniu takich osób (popełniających, uczestniczących w popełnianiu lub zamierzających popełnić akt terrorystyczny) z włączeniem funduszy pochodzących lub generowanych przez własność należącą bądź kontrolowaną bezpośrednio lub pośrednio przez takie osoby (popełniające, uczestniczące w popełnianiu lub zamierzające popełnić akt terrorystyczny);
 4. zabronić swoim obywatelom i wszystkim osobom przebywającym na ich terytorium tworzenia zasobów, funduszy lub innych źródeł ekonomicznych przeznaczonych bezpośrednio lub pośrednio dla osób, które popełniają, zamierzają popełnić, ułatwiają popełnienie lub uczestniczą w popełnieniu aktu terrorystycznego, podmiotów kierowanych przez takie osoby oraz osób lub podmiotów działających w imieniu takich osób;
 5. powstrzymywać się od udzielania wsparcia, biernego i aktywnego, podmiotom i osobom zamieszanym w popełnianie aktów terrorystycznych;
 6. podjąć wszelkie niezbędne kroki zapobiegawcze, w tym zapewnić mechanizmy wczesnego ostrzegania;
 7. odmawiać udzielania schronienia osobom, które finansują, planują, wspierają lub popełniają czyny terrorystyczne;
 8. zapobiegać wykorzystywaniu swoich terytoriów do planowania, finansowania, ułatwiania, lub popełniania czynów terrorystycznych skierowanych przeciw innemu państwu bądź jego obywatelom;
 9. zapewniać, aby każda osoba, która uczestniczy w finansowaniu, planowaniu, przygotowaniu lub popełnianiu czynu terrorystycznego, albo we wspieraniu terrorystów, została postawiona przed sądem oraz zapewniać, aby czyny terrorystyczne zostały ustanowione w ich prawie wewnętrznym poważnymi przestępstwami kryminalnymi i były zagrożone karą, która we właściwy sposób odzwierciedla powagę czynu;
 10. wspierać się wzajemnie w dochodzeniach i postępowaniach kryminalnych dotyczących finansowania terroryzmu;
 11. zapobiegać ruchom terrorystów i grup terrorystycznych poprzez skuteczne kontrole graniczne, kontrolę wydawania dokumentów tożsamości oraz dokumentów podróży.

Czytaj wiecej »

Prawne aspekty terroryzmu w Polsce

Dodane przez admin dnia 09/17/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Polska przystąpiła do większości z 12 konwencji antyterrorystycznych przygotowanych przez ONZ.

Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu. Polska podpisała ją w październiku 2001 r. W styczniu 2003 r. Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na podpisanie konwencji przez prezydenta. Zgromadzenie Ogólne przyjęło tę konwencję w 1999 r. Dokument jest ściśle powiązany z rezolucją Rady Bezpieczeństwa z 28 września 2001 r., nakładającą obowiązek zamrożenia kont osób podejrzanych o terroryzm i ścigania pomagających im grup. Państwa-strony mają odmawiać schronienia każdemu, kto ponosi odpowiedzialność za terroryzm lub popiera ataki terrorystyczne. Dokument uznaje również za przestępstwo finansowanie tego typu zamachów. Konwencja zobowiązuje do karania nie tylko osób cywilnych, ale i prawnych. Wymóg ten nasz kraj spełni po wejściu w życie przyjętej już przez Sejm ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Czytaj wiecej »

Prawne aspekty terroryzmu w USA (wybrane)

Dodane przez admin dnia w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Listopad 2001 r. Obie izby Kongresu USA uchwaliły ostateczną wersję ustawy o walce z terroryzmem. Rozszerza ona m.in. uprawnienia rządu do podsłuchu telefonicznego i kontrolowania poczty elektronicznej obywateli, pozwala organom ścigania na podsłuchiwanie wszelkich telefonów, z jakich korzysta podejrzany i umożliwia im przeglądanie w całym kraju prywatnych danych komputerowych oraz e-maili osób, przeciw którym toczy się śledztwo w sprawie o terroryzm. Nowe prawo pozwala też FBI i innym organom ścigania, a także śledczym sądom przysięgłych, dzielić się informacjami ze swoich dochodzeń z wywiadem. Niektóre zapisy mają wygasnąć w 2006 r.

Izba Reprezentantów Kongresu USA uchwaliła także ustawę o zaostrzeniu bezpieczeństwa lotnictwa pasażerskiego w obliczu zagrożeń terrorystycznych po 11 września. Ustawa nakazuje liniom lotniczym wzmocnienie w samolotach drzwi do kabin pilotów, zwiększenie liczby policjantów w cywilu podczas lotów i bardziej skrupulatne badanie bagażu podróżnych.
Czytaj wiecej »

W ramach UE

Dodane przez admin dnia w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Uchwalone w ramach UE przed 11 września 2001

W początkowym etapie współpracy państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej kwestia zwalczania terroryzmu traktowana była raczej jako wewnętrzny problem poszczególnych państw. Wzmożona aktywność w latach siedemdziesiątych takich organizacji jak Frakcja Czerwonej Armii w Niemczech, IRA w Irlandii, formacja „Listopad 17” w Grecji czy też ETA w Hiszpanii, a także rosnące powiązania między nimi a producentami narkotyków i handlarzami bronią, legły u podstaw powstania tzw. grupy TREVI. W 1975 r. podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich Wspólnot Europejskich w Rzymie nawiązano funkcjonalną współpracę resortów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, którą ujęto właśnie w strukturę TREVI. Nazwa tej grupy nie jest skrótem od „Terrorisme, Radicalisme, Extremisme, Violence Internationale” (dodano to później), lecz wywodzi się od nazwy słynnej rzymskiej fontanny „di Trevi” znajdującej się nieopodal miejsca obrad (darmowe porady prawne).
Czytaj wiecej »

Uchwalone w ramach ONZ

Dodane przez admin dnia w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

ONZ przygotowała 12 konwencji antyterrorystycznych. Do lat dziewięćdziesiątych w ramach ONZ (a raczej systemu Narodów Zjednoczonych, gdyż część umów dotyczących zapobiegania terroryzmowi została opracowana w całości przez organizacje wyspecjalizowane wchodzące w skład tego systemu, zwłaszcza ICAO, IMO i IAEA lub z dużym ich udziałem) przyjęto 9 konwencji i protokołów międzynarodowych mających służyć zwalczaniu terroryzmu:

 • Konwencja o przestępstwach i niektórych innych czynach popełnionych na pokładach statków powietrznych (Tokio, 14 wrzesień 1963 r.)
 • Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi (Haga, 16 grudnia 1970 r.)
 • Konwencję o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego – (Montreal, 23 września 1971 r.)
 • Konwencja o zapobieganiu przestępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystającym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom (Nowy Jork, 14 grudnia 1973 r.)
 • Konwencja przeciwko braniu zakładników (Nowy Jork, 17 grudnia 1979 r.)
 • Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych (Wiedeń, 3 marca 1980 r.)
 • Protokół w sprawie zwalczania bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych służących międzynarodowemu lotnictwu cywilnemu (protokół dodatkowy do konwencji montrealskiej z 1971 r., Montreal, 24 lutego 1988 r.)
 • Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (Rzym, 10 marca 1988 r.)
 • Protokół o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu stałych platform umieszczonych w szelfie kontynentalnym (Rzym, 10 marca 1988 r.)

Czytaj wiecej »

W ramach OBWE

Dodane przez admin dnia 01/01/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Rada Ministrów

Porto, 7 grudnia 2002

Karta Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie dotycząca Zapobiegania i Zwalczania Terroryzmu

Państwa członkowskie zobowiązały się w sposób zdecydowany do podjęcia wspólnej walki z terroryzmem,

Najsurowszego potępienia terroryzmu we wszelkich jego formach i przejawach, bez względu na czas, miejsce lub osobę, która dopuściła się jego popełnienia, oraz potwierdzenia, iż żadne okoliczności bądź motyw nie mogą usprawiedliwić aktów terroryzmu ani udzielanego im wsparcia;

Ostrego przeciwstawienia się identyfikowaniu terroryzmu z jakąkolwiek narodowością lub religią oraz potwierdzenia, iż działania wymierzone w terroryzm nie są skierowane przeciwko jakiejkolwiek religii, narodowi lub ludziom;
Czytaj wiecej »