Nowa faza rozwoju terroryzmu światowego

Dodane przez admin dnia 11/07/2012 w kategorii Ciekawe artykuły | Komentarze

„Czas Apokalipsy”. „Szaleńcy terroryzują świat”. „Międzynarodówka zbrodniarzy”. „Szatan pokazał twarz”. „Podróż przez kręgi piekieł”. Oto garść tytułów prasowych, obrazująca reakcję na ataki terrorystyczne przeciw USA. Ukazują one całą naszą bezradność, niemożność zrozumienia współczesnego terroryzmu. A przecież zamachów tych nie dokonują kosmici, mutanty, demony z zaświatów. Robią to ludzie – i to nie z kaprysu, lecz dla jakichś celów, celów w swoim mniemaniu racjonalnych. Zjawiska terroryzmu nie można demonizować – trzeba go zrozumieć. Bez tego walka z nim nigdy nie będzie skuteczna.

Czytaj wiecej »

System jednostek taktycznych i kontrterrorystycznych w Polsce

Dodane przez admin dnia 02/17/2009 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce jednostek taktycznych i kontrterrorystycznych występujących w strukturach polskich sił policyjnych, a także innych struktur siłowych. W pierwszej części pracy zostanie przedstawiona terminologia używana w tekście, następnie zostaną przedstawione istniejące w Polsce jednostki taktyczne i kontrterrorystyczne, a na końcu zostanie dokonana analiza stanu ich przygotowania do zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W niniejszej pracy, pojecie „siły policyjne” przyjęto jako określenie ogólne, oznaczające „formacje uzbrojone, działające w imieniu państwa, zwalczające i zapobiegające przestępczości, biorące udział w procesie egzekwowania odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych ”. Definicja ta obejmuje więc szeroki wachlarz służb : od Policji, poprzez Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aż po Służbę Więzienną.

Do innych struktur siłowych można zaliczyć takie podmioty jak : Wojsko Polskie (Żandarmerię, będącą integralną częścią WP wyróżniono wcześniej z powodu specyfiki tej służby), Agencję Wywiadu (prowadzącą działania poza granicami kraju), a także Wojskowe Służby Informacyjne. Jako formację uzbrojone można traktować Urząd Kontroli Skarbowej, oraz Straż Ochrony Kolei.
Czytaj wiecej »

Niemieckie półrocze w UE: bezpieczeństwo przede wszystkim

Dodane przez admin dnia 01/21/2007 w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Rozpoczęło się niemieckie przewodnictwo w Unii Europejskiej. Berlin ma na pierwsze półrocze 2007 r. ambitne plany i kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo wewnętrzne. Zmiany w europejskich instytucjach i nowe inicjatywy mają przede wszystkim uderzyć w terroryzm i przestępczość zorganizowaną.
Czytaj wiecej »

Strategia UE w zakresie zwalczania terroryzmu

Dodane przez admin dnia 12/21/2005 w kategorii Unia Europejska a terroryzm | Komentarze

Podczas ostatniego posiedzenia w dniach 1-2 grudnia 2005 r. Rada UE (Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne) przyjęła „Strategię UE w zakresie zwalczania terroryzmu”. To dobry dokument. Dobiegająca końca Prezydencja Brytyjska może go bez wahania zaliczyć do swoich sukcesów.

Strategia wprowadza większy porządek w prowadzone i planowane prace. Określa podstawowe założenia i wskazuje, gdzie współdziałanie na poziomie europejskim może przynieść wartość dodaną.

Co równie istotne, Strategia ma wielką rolę komunikacyjną. Pozwala jasno przedstawić obywatelom UE i partnerom zagranicznym (państwom, organizacjom, społeczeństwom) w jaki sposób Europa chce walczyć ze zjawiskiem terroryzmu.
Czytaj wiecej »

Zwalczanie terroryzmu a polskie prawo karne

Dodane przez admin dnia 03/21/2005 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Terroryzm, choć należy do najważniejszych problemów współczesnego świata, stanowiąc od dziesięcioleci realne zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa poszczególnych państw, ale dla bezpieczeństwa w skali globalnej, to jego zwalczanie jak dotąd nie doczekało się wyczerpującej regulacji na gruncie prawa międzynarodowego.

Zgodnie z art. 1 Karty Narodów Zjednoczonych, celem ONZ jest „utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub załatwiać pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, spory albo sytuacje międzynarodowe, które mogą prowadzić do naruszenia pokoju”. Wynika z tego, że walka z terroryzmem jest integralną częścią mandatu ONZ w zakresie zapewnienia globalnego bezpieczeństwa.
Czytaj wiecej »

Misja Ewaluacyjna UE dotycząca zdolności polski w zakresie zwalczania terroryzmu

Dodane przez admin dnia 03/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Unia Europejska a terroryzm

Unia Europejska po zamachach w Madrycie stanęła w obliczu bezpośredniego zagrożenia dla swojego bezpieczeństwa. Ze względu na swobodę przepływu osób w jej granicach, ograniczone kontrole graniczne oraz rozbudowaną infrastrukturę, potencjalne ryzyko stania się ofiarą zamachu rośnie nie tylko dla Unii, ale też dla poszczególnych jej członków.

Z tego powodu podjęta została decyzja o powołaniu Europejskiego Koordynatora ds. Zwalczania Terroryzmu. 25 marca 2004 r. podpisana została Deklaracja o Zwalczaniu Terroryzmu . Zawierała ona postanowienia podjęte przez Państwa Członkowskie Unii Europejskiej podczas nadzwyczajnego posiedzenie Rady Europejskiej, związanego z atakami w Madrycie.

Czytaj wiecej »