Prawne aspekty terroryzmu w Polsce

Dodane przez admin dnia 09/17/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | komentarze

Polska przystąpiła do większości z 12 konwencji antyterrorystycznych przygotowanych przez ONZ.

Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu. Polska podpisała ją w październiku 2001 r. W styczniu 2003 r. Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na podpisanie konwencji przez prezydenta. Zgromadzenie Ogólne przyjęło tę konwencję w 1999 r. Dokument jest ściśle powiązany z rezolucją Rady Bezpieczeństwa z 28 września 2001 r., nakładającą obowiązek zamrożenia kont osób podejrzanych o terroryzm i ścigania pomagających im grup. Państwa-strony mają odmawiać schronienia każdemu, kto ponosi odpowiedzialność za terroryzm lub popiera ataki terrorystyczne. Dokument uznaje również za przestępstwo finansowanie tego typu zamachów. Konwencja zobowiązuje do karania nie tylko osób cywilnych, ale i prawnych. Wymóg ten nasz kraj spełni po wejściu w życie przyjętej już przez Sejm ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Ratyfikacja tej konwencji wymaga zmian w prawie bankowym oraz w prawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zabrania ona otwierania rachunków, jeżeli nie została albo nie może zostać ustalona tożsamość ich posiadaczy lub beneficjentów oraz nakłada na instytucje finansowe obowiązek szybkiego zgłaszania właściwym organom dużych lub podejrzanych transakcji. Część z tych restrykcji zawiera już ustawa o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (darmowe porady prawne).

Po ratyfikacji Polska będzie zobowiązana do ekstradycji sprawców przestępstw związanych z finansowaniem terroryzmu, niezależnie od tego, czy przewidują to umowy dwustronne czy wielostronne.

Konwencja ONZ w sprawie zwalczania ponadnarodowej przestępczości zorganizowanej. W październiku 2001, w imieniu RP, ambasador przy ONZ J. Stańczyk, podpisał dwa protokoły do tej konwencji. Polska jest 87. krajem, który podpisał protokół w sprawie zakazu przemytu migrantów drogą lądową, wodną i powietrzną oraz 91. państwem, które zaakceptowało protokół zakazujący handlu ludźmi, szczególnie kobietami i dziećmi.

Karta OBWE o zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu (uchwalona na X Sesji Rady OBWE w Porto, 6,7.12.2002 r.)

Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami powietrznymi.

Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego.

Konwencja w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej.

Międzynarodowa konwencja przeciwko braniu zakładników.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego NZ Nr 3314/XXIX w sprawie definicji Agresji wraz z Załącznikiem

Ustawa o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

Ustawa z 21.11.1967 roku, O powszechnym obowiązku obrony, DzU nr 4, poz. 16 (z późniejszymi zmianami).

Ustawa z 22.08.1997 roku, O ochronie osób i mienia, DzU nr 114, poz. 740. Ustawa z 6.04.1990 roku, O Urzędzie Ochrony Państwa, Dz.U. nr 30 poz. 180 (z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 25.06.1997 r., O świadku koronnym, Dz.U. Nr 114, poz. 738, zm. Dz.U. Nr 160, poz. 1083 (z późn. zmianami).

Ustawa z dnia 6.04.1990 roku, O Policji, DzU nr 30, poz. 170 (z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553; sprost. Dz.U. Nr 128, poz. 840.

Ustawy z dnia 6.06.1997 r., Kodeks postępowania karnego, Dz.U. Nr 89, poz. 555 (z późn. zmianami).

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 3/96 z dnia 5 lutego 1996 roku, W sprawie użycia pododdziałów antyterrorystycznych w przypadku zamachu terrorystycznego.

Zarządzenie Komendanta Głównego Policji nr 6/90 z dnia 3.08.1990 roku, W sprawie organizacji oddziałów prewencji i pododdziałów antyterrorystycznych Policji.

Zarządzenie Nr 64, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 28.10.1997 r., W sprawie zakresu i form działania Jednostki Wojskowej Nr 2305, Dziennik Urzędowy Nr 10 z 3.11.1997 r., poz. 84.

Comments are closed.