Przyszłość terroryzmu

Dodane przez admin dnia 11/01/2012 w kategorii Ciekawe artykuły | Komentarze

Czy Europa stoi w obliczu narastającego zagrożenia terroryzmem czy też zagrożenie to będzie wygasać? Na tak postawione pytanie trudno dać jednoznaczną odpowiedź. Perspektywy rozwoju terroryzmu na naszym kontynencie zależą od ewolucji sytuacji w świecie w ciągu najbliższych dekad, a tego nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Czytaj wiecej »

Wykorzystanie terytorium Polski jako zaplecza logistycznego terrorystów i związane z tym zagrożenia – zarys zagadnienia

Dodane przez admin dnia 02/02/2009 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Niniejsza analiza ma na celu przedstawienie zagadnienia wykorzystania terytorium Polski przez organizacje terrorystyczne jako bazy logistycznej lub drogi transferu ludzi, materiałów i środków finansowych, zobrazowanie związanego z tym zagrożenia, jak również zarysowanie problemu zwalczania tego rodzaju działalności przez służby państwowe. Ponieważ głównym zagrożeniem jest obecnie terroryzm fundamentalistów islamskich, w postaci Al-Kaidy i powiązanych z nią grup, analiza skupi się przede wszystkim na tym aspekcie.

Z uwagi na zakres tematu, i jego słabe opracowanie w krajowych publikacjach, skupię się przede wszystkim na wypunktowaniu najważniejszych zagadnień i problemów, z których każdy powinien być tematem oddzielnej rozległej analizy.
Niniejsza analiza opiera się na jawnych źródłach informacji.
Czytaj wiecej »

Dbałość o bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście zagrożenia terrorystycznego

Dodane przez admin dnia 06/16/2004 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

11 września 2001r. rozpoczął nową epokę w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Data ta jest również początkiem nowej epoki w dziejach terroryzmu na świecie. Każda z wymienionych kategorii zjawisk nabrała nowego wymiaru na jesieni 2001r.

Coraz istotniejszym wydaje się uświadomienie sobie jednego aspektu współczesnej rzeczywistości międzynarodowej. Kończy się epoka dominującej obecności sporów międzynarodowych rozwiązywanych za pomocą siły. Więcej nawet – stosunkowo częstsze niż spory międzynarodowe stają się spory pomiędzy państwami i podmiotami innymi niż suwerenne państwa. Podmioty te to na przykład międzynarodowe grupy przestępcze lub ugrupowania terrorystyczne. Oczywiście można dopatrywać się pozytywnych aspektów takiego rozwoju wydarzeń: wydawać by się bowiem mogło, że redukcja ilości sporów międzypaństwowych to zarazem redukcja zagrożenia konfliktem na skalę globalną czy użyciem na takąż skalę broni masowego rażenia. Realnie jednak oceniając stan rzeczy trzeba zweryfikować taki pogląd. Skala konfliktu to przede wszystkim skala wielkości angażującej się w konflikt grupy, a automatycznie przyjmujemy, że taką największą grupą jest w stosunkach międzynarodowych naród działający poprzez swoje siły zbrojne. Poza tym dopuszczamy możliwość powstania koalicji i sojuszy, co zwiększa znowu skalę potencjalnego konfliktu. Po chwili analizy jednak łatwo zauważyć, że dla zawiązania sojuszu potrzebne są międzynarodowe negocjacje oparte o istotną wspólnotę interesów, natomiast więzy, które łączą członków ugrupować terrorystycznych to więzy znacznie silniejsze niż tylko ustalenia dokonane przez rządy państw. Terroryści to ludzie, którzy działają z przekonania, wśród nich są tylko ochotnicy, w znacznej części gotowi poświęcić nie tylko życie przeciwników, ale także niewinnych ludzi, a wreszcie swoje własne w walce o sprawę, w którą wierzą, „sprawa” ta zaś ma często z definicji wymiar ponadnarodowy.

Czytaj wiecej »

Profilaktyka zagrożeń terrorystycznych w Polsce

Dodane przez admin dnia 12/16/2003 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

W państwie demokratycznym same tylko służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny (nawet najlepiej działające) nie są w stanie w pełni skutecznie przeciwdziałać wyzwaniom i zagrożeniom terrorystycznym.

Istotną rolę w tym względzie ma współdziałanie i czujność społeczeństwa. Jak ważne ma to znaczenie, świadczyć może fakt, iż około 80 % zamachów terrorystycznych w Izraelu jest udaremnianych dzięki wcześniejszym sygnałom pochodzącym od obywateli, którzy zauważyli coś niepokojącego, np. pozostawioną bez opieki walizkę. Do popularyzacji bezpiecznych zachowań i prewencji antyterrorystycznej w istotny sposób przyczynić się też mogą mass media, budując świadomość obywateli w tym zakresie.
Czytaj wiecej »

Prawne aspekty terroryzmu w Polsce

Dodane przez admin dnia 09/17/2003 w kategorii Prawne aspekty terroryzmu | Komentarze

Polska przystąpiła do większości z 12 konwencji antyterrorystycznych przygotowanych przez ONZ.

Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu. Polska podpisała ją w październiku 2001 r. W styczniu 2003 r. Sejm przyjął ustawę wyrażającą zgodę na podpisanie konwencji przez prezydenta. Zgromadzenie Ogólne przyjęło tę konwencję w 1999 r. Dokument jest ściśle powiązany z rezolucją Rady Bezpieczeństwa z 28 września 2001 r., nakładającą obowiązek zamrożenia kont osób podejrzanych o terroryzm i ścigania pomagających im grup. Państwa-strony mają odmawiać schronienia każdemu, kto ponosi odpowiedzialność za terroryzm lub popiera ataki terrorystyczne. Dokument uznaje również za przestępstwo finansowanie tego typu zamachów. Konwencja zobowiązuje do karania nie tylko osób cywilnych, ale i prawnych. Wymóg ten nasz kraj spełni po wejściu w życie przyjętej już przez Sejm ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Czytaj wiecej »