BASKOWIE: OJCZYZNA I WOLNOŚĆ

Dodane przez admin dnia 02/22/2013 w kategorii Ciekawe artykuły, Organizacje terrorystyczne | Komentarze

Wchodzą. Młodzi, nieporządnie ubrani, uśmiechnięci. Na ostatni przed wyborami do parlamentu Kraju Basków wiec w robotniczej dzielnicy Bilbao Barakaldo przybyli nowi przywódcy narodowej lewicy. […] Ludzie wstają, pięści w górze, brawa. – Naszym celem jest obalić ucisk narodowy. Musimy zwrócić kraj Baskom! Po to, by zbudować nowe społeczeństwo! Musimy zwrócić kraj uciśnionym, robotnikom, bezrobotnym, homoseksualistom i kobietom. […] Musimy bronić obiektywnych interesów narodu, walczyć o swobodę seksualną z perspektywy klasowej i narodowej! Jesteśmy nie tylko najstarszym, ale i najbardziej postępowym narodem Europy! […] Uczcijmy sztandar narodowy! Ikurrina – woła młodzieniec z kolczykiem w uchu”. To fragment reportażu „Niech żyje ETA!” z Gazety Wyborczej. Rewolucyjny nacjonalizm baskijski to fenomen trudny do zrozumienia dla Polaka. Spróbujmy go przybliżyć.

Ruch baskijski przeszedł charakterystyczną ewolucję, w której wyróżnić możemy trzy fazy. Początkowo miał charakter wybitnie konserwatywny – szło o zachowanie swej pradawnej kultury, języka, zwyczajów. Później Baskowie doszli do wniosku, że dla utrzymania tożsamości i zapewnienia swobodnego rozwoju kulturowego niezbędna jest polityczna autonomia a najlepiej własne suwerenne państwo narodowe. Wreszcie baskijscy nacjonaliści uznali, że narodowe wyzwolenie Kraju Basków jest niepełne lub wręcz niemożliwe bez społecznego wyzwolenia ludu baskijskiego.

Czytaj wiecej »

PIERWSZA BITWA TRZECIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ

Dodane przez admin dnia 02/18/2013 w kategorii Ciekawe artykuły | Komentarze

Nie sposób pisać o czymkolwiek innym. Świat jest globalną wioską: gdy tragedia zdarza się na jej głównym placu, to dotyka również domostwa leżące na uboczu.

Monstrualna zbrodniczość ataku na Nowy Jork i Waszyngton nie ulega wątpliwości. Bez względu na poglądy polityczne nie można akceptować skalkulowanego na zimno zabijania przypadkowych, niewinnych ludzi. Jeśli ktoś nie zamierza współczuć wojskowym z Pentagonu powinien pomyśleć przynajmniej o sprzątaczkach z World Trade Center (by już nie wspomnieć o potraktowanych jak pociski pasażerach).

Ale jednoznaczne potępienie nie może nas zwalniać od próby zrozumienia fenomenu współczesnego terroryzmu. Tymczasem mamy dziś do czynienia raczej z jego demonizowaniem – wynikającym, jak sądzę, z bezradności. „Terror szaleńców”, „Szatan ukazał swe oblicze”, „Międzynarodówka zbrodniarzy” – to przykłady tytułów prasowych z ostatnich dni. A przecież tych czynów nie dokonali kosmici, mutanty, demony z zaświatów. Uczynili to ludzie – i to nie dla kaprysu a w imię celów przez siebie uważanych za racjonalne.

Czytaj wiecej »

Przemoc w ruchu ekologicznym: od obywatelskiego nieposłuszeństwa do terroryzmu – przypadek Earth Liberation Front (Frontu Wyzwolenia Ziemi)

Dodane przez admin dnia 12/01/2012 w kategorii Ciekawe artykuły | Komentarze

Tragedia z dnia 11 września 2001 roku stawiając na pierwszym planie zagrożenie ze strony terroryzmu międzynarodowego przyćmiła fakt, że USA borykają się też z terroryzmem rodzimym. A na wewnętrznym froncie najbardziej zapalnym odcinkiem nie pozostaje ani skrajna lewica, której terroryzm wydaje się mieć swe apogeum już za sobą, ani mniejszości etniczne, rasowe i wyznaniowe, ani nie nawet rozreklamowana skrajna prawica wraz z ruchem antyaborcyjnym – tylko radykalni ekologiści. W marcu 2001 roku FBI uznało Earth Liberation Front [dalej będę używał skrótu ELF] za najgroźniejszą rodzimą grupę terrorystyczną. Wtórowały temu media. „New York Post” nazwał ELF „nową i okropną twarzą ekologizmu”[1], „Washington Times” z dnia 7 X 2001 roku, w artykule redakcyjnym War against eco-terrorists napisał: „ELF i ALF mogą być nazwane kluczowymi ogniwami w sieci wojowniczych grup ekologicznych – eko-al-Kajda”[2].

Czytaj wiecej »

Nowa faza rozwoju terroryzmu światowego

Dodane przez admin dnia 11/07/2012 w kategorii Ciekawe artykuły | Komentarze

„Czas Apokalipsy”. „Szaleńcy terroryzują świat”. „Międzynarodówka zbrodniarzy”. „Szatan pokazał twarz”. „Podróż przez kręgi piekieł”. Oto garść tytułów prasowych, obrazująca reakcję na ataki terrorystyczne przeciw USA. Ukazują one całą naszą bezradność, niemożność zrozumienia współczesnego terroryzmu. A przecież zamachów tych nie dokonują kosmici, mutanty, demony z zaświatów. Robią to ludzie – i to nie z kaprysu, lecz dla jakichś celów, celów w swoim mniemaniu racjonalnych. Zjawiska terroryzmu nie można demonizować – trzeba go zrozumieć. Bez tego walka z nim nigdy nie będzie skuteczna.

Czytaj wiecej »

Terroryzm – broń przegranych

Dodane przez admin dnia 03/30/2012 w kategorii Ciekawe artykuły | Komentarze

Rozmowa z Jarosławem Tomasiewiczem, politologiem, specjalistą od problematyki terroryzmu.

Zamach w Moskwie świadczy o desperacji Czeczenów. Czy to oznacza, że nie mają już innych możliwości przeciwstawienia się potędze Rosji?

W Czeczenii toczą się jeszcze walki partyzanckie, ale już defensywne. Partyzanci ukrywają się – co charakterystyczne zazwyczaj poza terytorium Czeczenii, i czasem dokonują ze swych kryjówek wypadów i urządzają zasadzki na rosyjskich żołnierzy czy prorosyjskich działaczy czeczeńskich. To zepchnięcie do defensywy czeczeńskiej partyzantki spowodowało, że wielu bojowników sięgnęło po metody teoretycznie prostsze – działalność terrorystyczną.

Zamach w Moskwie wpisuje się w ciąg krwawych zamachów, dokonanych po 11 września. Jak wytłumaczyć paradoks, że z jednej strony ogłoszona przez
Czytaj wiecej »

Modele samolotów sterowanych radiowo – nowa broń terrorystów?

Dodane przez admin dnia 05/21/2006 w kategorii Broń | Komentarze

Obecnie w literaturze przedmiotu niewiele miejsca poświęca się możliwości zastosowania w działaniach terrorystycznych modeli samolotów sterowanych radiowo – RCA (Radio Controlled Aircraft).

Pojawienie się RCA w sprzedaży detalicznej w połowie lat 80. natychmiast zwróciło uwagę terrorystów i zapoczątkowało próby wykorzystania ich w charakterze narzędzi terroru. Jednakże ze względów technicznych (niedoskonałość radiowych systemów sterowania i brak dodatkowego osprzętu, jak: aparaty fotograficzne, kamery wideo, zasobniki różnego typu) praktyczne użycie RCA w działalności terrorystycznej stało się możliwe dopiero na początku XXI w. i wynikało z postępu technologicznego, szczególnie w zakresie elektroniki i miniaturyzacji oraz upowszechnienia materiałów kompozytowych. Czytaj wiecej »

Likwidacja skutków aktów terrorystycznych w świetle polskiego prawa

Dodane przez admin dnia 10/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce opiera się na Ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. System ten może być wykorzystany do zapobieżenia skutkom ataków terrorystycznych oraz w celu ich usunięcia, gdyż ustawa ta w art. 3 ust. 2 stanowi, że katastrofą naturalną lub techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym.

Stan klęski żywiołowej, zgodnie z art. 2 tej ustawy, może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Stan ten może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. Za podjęcie reakcji na zagrożenie odpowiadają różne organy, zgodnie z przyjętą zasadą decentralizacji kompetencji organów państwa. I tak, w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują:

  1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy,
  2. starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu,
  3. wojewoda – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa,
  4. minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do zakresu działania którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie, a w przypadku wątpliwości co do właściwości ministra lub w przypadku gdy właściwych jest kilku ministrów – minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.

Czytaj wiecej »