Czy Polsce zagraża terroryzm?

Dodane przez admin dnia 03/30/2012 w kategorii Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

UWAGA, NADCHODZI

Polska wciąż należy do krajów stosunkowo bezpiecznych. Terroryzm rodzimy jak do tej pory nie rozwinął się, choć w ubiegłej dekadzie zaobserwować można było przejawy przemocy na tle politycznym. Niektóre ugrupowania skrajnej prawicy powoływały paramilitarne przybu¬dówki, takie jak Bojowe Oddziały Młodzieży (Pol¬ska Wspólnota Narodowa), Hufce Polskie (Na-rodowe Odrodzenie Polski) czy Legion Polski (Polski Front Narodowy). Członko¬wie tej ostatniej organizacji (kierowanej przez Janu¬sza Bryczkowskiego) dokonali w Legionowie szere¬gu napa-dów, niektórych ze skutkiem śmiertelnym. Jeszcze częstsze są akty przemocy w wykonaniu nie-zorganizowanych sympatyków nacjonalizmu (na ogół skinheadów), takie jak zabójstwo niemiec-kiego kie¬rowcy w Krakowie w październiku 1992 r. Prawdo¬podobnie z tymi środowiskami zwią-zani byli też spraw¬cy zamachu bombowego w czasie Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Przemyślu w 1995 r., jak też ataków chemicznych na lokal PPS, oddział „Gazety Wyborczej” i klub ge-jowski w Łodzi w 1999 r.
Czytaj wiecej »

System jednostek taktycznych i kontrterrorystycznych w Polsce

Dodane przez admin dnia 02/17/2009 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Niniejszy artykuł poświęcony jest problematyce jednostek taktycznych i kontrterrorystycznych występujących w strukturach polskich sił policyjnych, a także innych struktur siłowych. W pierwszej części pracy zostanie przedstawiona terminologia używana w tekście, następnie zostaną przedstawione istniejące w Polsce jednostki taktyczne i kontrterrorystyczne, a na końcu zostanie dokonana analiza stanu ich przygotowania do zwalczania zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

W niniejszej pracy, pojecie „siły policyjne” przyjęto jako określenie ogólne, oznaczające „formacje uzbrojone, działające w imieniu państwa, zwalczające i zapobiegające przestępczości, biorące udział w procesie egzekwowania odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych ”. Definicja ta obejmuje więc szeroki wachlarz służb : od Policji, poprzez Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, aż po Służbę Więzienną.

Do innych struktur siłowych można zaliczyć takie podmioty jak : Wojsko Polskie (Żandarmerię, będącą integralną częścią WP wyróżniono wcześniej z powodu specyfiki tej służby), Agencję Wywiadu (prowadzącą działania poza granicami kraju), a także Wojskowe Służby Informacyjne. Jako formację uzbrojone można traktować Urząd Kontroli Skarbowej, oraz Straż Ochrony Kolei.
Czytaj wiecej »

Odpowiadając siłą na siłę – wojskowe i policyjne działania przeciwterrorystyczne

Dodane przez admin dnia w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Terroryzm jest jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata. Dlatego też, niezbędne stało się wypracowanie skutecznych metod jego zwalczania. Oprócz całej gamy środków prawnych i politycznych, jednymi z najważniejszych pozostają działania przeciwterrorystyczne sił wojskowych i policyjnych. Są one stosowane zarówno w celu zapobiegania zamachom, jak również w reakcji na same zamachy, w celu odbicia zakładników, lub ukarania sprawców tych zamachów.

Celem niniejszej pracy jest wskazanie pewnych cech wspólnych dla całości tych działań, natomiast szczegółowe omówienie zagadnienia – z powodu jego różnorodności – wykracza poza ramy niniejszej pracy. Należy także zauważyć, że działania przeciwterrorystyczne są podobne do działań przeciwpartyzanckich i przeciwdywersyjnych.

Termin „działania przeciwterrorystyczne” jest pojęciem dość szerokim, w którym zawierają się dwa inne pojęcia : „antyterroryzm” („antiterrorism”) oraz „kontrterroryzm” „counterterrorism”. Pochodzą one z terminologii anglojęzycznej, gdzie termin „antiterrorism” oznacza działania o charakterze defensywnym, podejmowane w celu zapobieżenia atakowi terrorystycznemu, a termin „counterterrorism” oznacza działania ofensywne przeciwko terrorystom. Należy brać pod uwagę, że obydwa rodzaje działań mogą się nakładać w czasie i przestrzeni, jednak cały czas aktualne pozostaje rozróżnienie : działania defensywne – antyterroryzm, działania ofensywne – kontrterroryzm. Obecnie w Polsce używa się terminu „antyterroryzm” na określenie całości działań przeciwterrorystycznych co może prowadzić do nieporozumień, dlatego, zdaniem autora niniejszej pracy, celowe jest wprowadzenie terminu „działania przeciwterrorystyczne” jako określenia całości działań przeciw terrorystom, i zawężenie terminu „antyterroryzm” do działań defensywnych.
Czytaj wiecej »

Wykorzystanie terytorium Polski jako zaplecza logistycznego terrorystów i związane z tym zagrożenia – zarys zagadnienia

Dodane przez admin dnia 02/02/2009 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Niniejsza analiza ma na celu przedstawienie zagadnienia wykorzystania terytorium Polski przez organizacje terrorystyczne jako bazy logistycznej lub drogi transferu ludzi, materiałów i środków finansowych, zobrazowanie związanego z tym zagrożenia, jak również zarysowanie problemu zwalczania tego rodzaju działalności przez służby państwowe. Ponieważ głównym zagrożeniem jest obecnie terroryzm fundamentalistów islamskich, w postaci Al-Kaidy i powiązanych z nią grup, analiza skupi się przede wszystkim na tym aspekcie.

Z uwagi na zakres tematu, i jego słabe opracowanie w krajowych publikacjach, skupię się przede wszystkim na wypunktowaniu najważniejszych zagadnień i problemów, z których każdy powinien być tematem oddzielnej rozległej analizy.
Niniejsza analiza opiera się na jawnych źródłach informacji.
Czytaj wiecej »

System podmiotowej walki z terroryzmem w Polsce (stan na marzec 2007)

Dodane przez admin dnia 05/17/2007 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Omawiając system antyterrorystyczny istniejący w Polsce, konieczne jest wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju. Art. 146 ust 4 pkt 7 Konstytucji RP[1] mówi o tym, że w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności: zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny. Następnie, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. nr 141, z 1997 r., poz. 943) kwestie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, jak również przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu są w gestii działu spraw wewnętrznych.

Minister odpowiedzialny za sprawy wewnętrzne sprawuje w tej kwestii nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu, Obrony Cywilnej Kraju, Prezesa Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców, oraz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej[2]. Natomiast osobą właściwą do nadzorowanie pracy wszystkich służb specjalnych RP na polu walki z terroryzmem jest Minister – członek Rady Ministrów, Koordynator do spraw Służb Specjalnych.

Rzeczpospolita wypracowała w swych strukturach system zwalczania terroryzmu oparty na 4 etapach działania: rozpoznaniu, przeciwdziałaniu, zwalczaniu i likwidacji skutków. Za każdy z tych aspektów odpowiadają właściwe służby, co stanowi odzwierciedlenie istniejących w kraju podmiotów i mechanizmów działania[3]. Do najważniejszych podmiotów organizacyjnych w walce z terroryzmem w Polsce zaliczamy:
Czytaj wiecej »

Likwidacja skutków aktów terrorystycznych w świetle polskiego prawa

Dodane przez admin dnia 10/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce opiera się na Ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej. System ten może być wykorzystany do zapobieżenia skutkom ataków terrorystycznych oraz w celu ich usunięcia, gdyż ustawa ta w art. 3 ust. 2 stanowi, że katastrofą naturalną lub techniczną może być również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym.

Stan klęski żywiołowej, zgodnie z art. 2 tej ustawy, może być wprowadzony dla zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia. Stan ten może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska żywiołowa, a także na obszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić skutki tej klęski. Za podjęcie reakcji na zagrożenie odpowiadają różne organy, zgodnie z przyjętą zasadą decentralizacji kompetencji organów państwa. I tak, w czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują:

  1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy,
  2. starosta – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu,
  3. wojewoda – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa,
  4. minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister, do zakresu działania którego należy zapobieganie skutkom danej klęski żywiołowej lub ich usuwanie, a w przypadku wątpliwości co do właściwości ministra lub w przypadku gdy właściwych jest kilku ministrów – minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.

Czytaj wiecej »

Wydział do spraw Terroryzmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – reportaż

Dodane przez admin dnia 09/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Od 11 września 2001 roku trwa nieustająca debata nad kształtem systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. W ciągu tego czasu doszło do wielu korzystnych zmian, widoczny jednak był brak pomysłu na to, jak ma wyglądać ten system. Najbardziej niedopracowanym był element koordynacji. Najsprawniej nie działała także analiza, pozwalająca na przygotowanie planów działania przede wszystkim na szczeblu strategicznym.

W czerwcu 2005 roku w Departamencie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał Wydział ds. Terroryzmu. Jego głównymi zadaniami są właśnie analiza informacji związanych z terroryzmem i koordynacja funkcjonowania elementów systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce podległych MSWiA. Naczelnikiem nowego Wydziału został Krzysztof Liedel*, który przez ostatni rok pracował w Międzyresortowym Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu, ale także zajmował się pracą naukową w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Stanęło przed nim zadanie stworzenia zespołu, który sprostałby zadaniom postawionym przed Wydziałem. Nie było to proste, zwarzywszy na małą ilość specjalistów-fachowców zajmujących się problemem terroryzmu w Polsce. Wkrótce jednak udało się zebrać grupę osób, wcześniej pracujących między innymi w policji, czy Departamencie Współpracy Międzynarodowej MSWiA, mających odpowiednie, wysokie, kwalifikacje i bogate doświadczenie, do podjęcia pracy w nowotworzonym Wydziale.
Czytaj wiecej »