Czy Polsce zagraża terroryzm?

Dodane przez admin dnia 03/30/2012 w kategorii Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

UWAGA, NADCHODZI

Polska wciąż należy do krajów stosunkowo bezpiecznych. Terroryzm rodzimy jak do tej pory nie rozwinął się, choć w ubiegłej dekadzie zaobserwować można było przejawy przemocy na tle politycznym. Niektóre ugrupowania skrajnej prawicy powoływały paramilitarne przybu¬dówki, takie jak Bojowe Oddziały Młodzieży (Pol¬ska Wspólnota Narodowa), Hufce Polskie (Na-rodowe Odrodzenie Polski) czy Legion Polski (Polski Front Narodowy). Członko¬wie tej ostatniej organizacji (kierowanej przez Janu¬sza Bryczkowskiego) dokonali w Legionowie szere¬gu napa-dów, niektórych ze skutkiem śmiertelnym. Jeszcze częstsze są akty przemocy w wykonaniu nie-zorganizowanych sympatyków nacjonalizmu (na ogół skinheadów), takie jak zabójstwo niemiec-kiego kie¬rowcy w Krakowie w październiku 1992 r. Prawdo¬podobnie z tymi środowiskami zwią-zani byli też spraw¬cy zamachu bombowego w czasie Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Przemyślu w 1995 r., jak też ataków chemicznych na lokal PPS, oddział „Gazety Wyborczej” i klub ge-jowski w Łodzi w 1999 r.
Czytaj wiecej »

Wykorzystanie terytorium Polski jako zaplecza logistycznego terrorystów i związane z tym zagrożenia – zarys zagadnienia

Dodane przez admin dnia 02/02/2009 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Niniejsza analiza ma na celu przedstawienie zagadnienia wykorzystania terytorium Polski przez organizacje terrorystyczne jako bazy logistycznej lub drogi transferu ludzi, materiałów i środków finansowych, zobrazowanie związanego z tym zagrożenia, jak również zarysowanie problemu zwalczania tego rodzaju działalności przez służby państwowe. Ponieważ głównym zagrożeniem jest obecnie terroryzm fundamentalistów islamskich, w postaci Al-Kaidy i powiązanych z nią grup, analiza skupi się przede wszystkim na tym aspekcie.

Z uwagi na zakres tematu, i jego słabe opracowanie w krajowych publikacjach, skupię się przede wszystkim na wypunktowaniu najważniejszych zagadnień i problemów, z których każdy powinien być tematem oddzielnej rozległej analizy.
Niniejsza analiza opiera się na jawnych źródłach informacji.
Czytaj wiecej »

Wydział do spraw Terroryzmu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – reportaż

Dodane przez admin dnia 09/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Od 11 września 2001 roku trwa nieustająca debata nad kształtem systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce. W ciągu tego czasu doszło do wielu korzystnych zmian, widoczny jednak był brak pomysłu na to, jak ma wyglądać ten system. Najbardziej niedopracowanym był element koordynacji. Najsprawniej nie działała także analiza, pozwalająca na przygotowanie planów działania przede wszystkim na szczeblu strategicznym.

W czerwcu 2005 roku w Departamencie Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji powstał Wydział ds. Terroryzmu. Jego głównymi zadaniami są właśnie analiza informacji związanych z terroryzmem i koordynacja funkcjonowania elementów systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce podległych MSWiA. Naczelnikiem nowego Wydziału został Krzysztof Liedel*, który przez ostatni rok pracował w Międzyresortowym Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu, ale także zajmował się pracą naukową w Instytucie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Stanęło przed nim zadanie stworzenia zespołu, który sprostałby zadaniom postawionym przed Wydziałem. Nie było to proste, zwarzywszy na małą ilość specjalistów-fachowców zajmujących się problemem terroryzmu w Polsce. Wkrótce jednak udało się zebrać grupę osób, wcześniej pracujących między innymi w policji, czy Departamencie Współpracy Międzynarodowej MSWiA, mających odpowiednie, wysokie, kwalifikacje i bogate doświadczenie, do podjęcia pracy w nowotworzonym Wydziale.
Czytaj wiecej »

Krótka charakterystyka Wydziału ds. Terroryzmu MSWiA

Dodane przez admin dnia 08/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

W dniu 1 czerwca 2005 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  w ramach struktury organizacyjnej Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozpoczął funkcjonowanie Wydział ds. Terroryzmu.

Do zadań Wydziału należy:

  • gromadzenie informacji na temat zjawiska terroryzmu oraz monitorowanie zjawiska terroryzmu na świecie i wynikających stąd zagrożeń dla Polski,
  • opracowywanie koncepcji przeciwdziałania zjawiskom związanym z terroryzmem oraz opiniowanie projektów i programów w tym zakresie,
  • przygotowywanie informacji i materiałów związanych z problematyką terroryzmu dla potrzeb Ministra – Szefa Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu,
  • sporządzanie analiz i prognoz stanu zagrożenia terroryzmem,
  • analizowanie przepisów prawnych dotyczących problematyki terroryzmu oraz przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie usprawnienia metod i form zwalczania terroryzmu,
  • organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych problematyce przeciwdziałania terroryzmowi oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych z tego zakresu,
  • udział w organizowaniu współpracy z organami innych państw w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Czytaj wiecej »

System przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce

Dodane przez admin dnia 11/16/2004 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Wstęp

U progu XXI wieku terroryzm stał się największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Każde państwo musi mieć wdrożony system przeciwdziałania temu zjawisku, będący częścią narodowej strategii walki z terroryzmem. Nie inaczej rzecz ma się w przypadku Polski. Nasz kraj nie miał, na szczęście, okazji doświadczyć aktów terroryzmu, skierowanych wobec ludności polskiej zarówno w kraju, jak i za granicą(1). Z tego też powodu wiele osób sądzi, że Polska nie jest przygotowana na działanie terrorystów. Ale czy tak jest w rzeczywistości? Nie ma doskonałego systemu, który mógłby zapobiegać atakom terrorystycznym. Nawet systemy zapobiegania temu zagrożeniu w takich krajach jak Stany Zjednoczone, czy Izrael mimo lat doświadczeń i olbrzymich funduszy, przeznaczonych na ten cel, nie są w stanie całkowicie zapobiec groźbie użycia metod terrorystycznych.

Przeciwdziałanie terroryzmowi kojarzy się zazwyczaj z jego fizyczną eliminacją przy pomocy różnego rodzaju specjalnych jednostek antyterrorystycznych, jednakże jest to bardzo powierzchowne i mylne spojrzenie na to zagadnienie. Analizując system przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce należy wyszczególnić (zgodnie z koncepcją systemową) etapy działań – są to rozpoznanie, zapobieganie, zwalczanie oraz likwidacja skutków. Za każdy z tych aspektów odpowiadają inne służby. Nie bez znaczenia jest więc wielopoziomowa koordynacja ich działań.
Czytaj wiecej »

Dbałość o bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście zagrożenia terrorystycznego

Dodane przez admin dnia 06/16/2004 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

11 września 2001r. rozpoczął nową epokę w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Data ta jest również początkiem nowej epoki w dziejach terroryzmu na świecie. Każda z wymienionych kategorii zjawisk nabrała nowego wymiaru na jesieni 2001r.

Coraz istotniejszym wydaje się uświadomienie sobie jednego aspektu współczesnej rzeczywistości międzynarodowej. Kończy się epoka dominującej obecności sporów międzynarodowych rozwiązywanych za pomocą siły. Więcej nawet – stosunkowo częstsze niż spory międzynarodowe stają się spory pomiędzy państwami i podmiotami innymi niż suwerenne państwa. Podmioty te to na przykład międzynarodowe grupy przestępcze lub ugrupowania terrorystyczne. Oczywiście można dopatrywać się pozytywnych aspektów takiego rozwoju wydarzeń: wydawać by się bowiem mogło, że redukcja ilości sporów międzypaństwowych to zarazem redukcja zagrożenia konfliktem na skalę globalną czy użyciem na takąż skalę broni masowego rażenia. Realnie jednak oceniając stan rzeczy trzeba zweryfikować taki pogląd. Skala konfliktu to przede wszystkim skala wielkości angażującej się w konflikt grupy, a automatycznie przyjmujemy, że taką największą grupą jest w stosunkach międzynarodowych naród działający poprzez swoje siły zbrojne. Poza tym dopuszczamy możliwość powstania koalicji i sojuszy, co zwiększa znowu skalę potencjalnego konfliktu. Po chwili analizy jednak łatwo zauważyć, że dla zawiązania sojuszu potrzebne są międzynarodowe negocjacje oparte o istotną wspólnotę interesów, natomiast więzy, które łączą członków ugrupować terrorystycznych to więzy znacznie silniejsze niż tylko ustalenia dokonane przez rządy państw. Terroryści to ludzie, którzy działają z przekonania, wśród nich są tylko ochotnicy, w znacznej części gotowi poświęcić nie tylko życie przeciwników, ale także niewinnych ludzi, a wreszcie swoje własne w walce o sprawę, w którą wierzą, „sprawa” ta zaś ma często z definicji wymiar ponadnarodowy.

Czytaj wiecej »

Najbardziej narażone na atak terrorystyczny obiekty w Polsce

Dodane przez admin dnia 03/16/2004 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | Komentarze

Polska, w przeciwieństwie do krajów zachodniej Europy oraz Ameryki Północnej, jest krajem stosunkowo mało zagrożonym wielkimi i spektakularnymi atakami terrorystycznymi. Jakkolwiek nie należy zapominać, że niebezpieczeństwo takie istnieje.

Nasz kraj jest nieprzygotowany na tragedię, w której zginąć mogłoby więcej niż kilkadziesiąt osób. Z tego też powodu wydaje się być wyśmienitym celem przyszłych ataków. Warto jednak zauważyć, że do tej pory terroryści islamscy nie atakowali Europy Środowej. To może się zmienić za sprawą prowadzonej polityki popierającej wojnę z terroryzmem, prowadzoną przez USA, mimo iż Polska czy inne kraje regionu, nie zostały bezpośrednio zaatakowane.

Szukając najbardziej zagrożonych celów należy zacząć myśleć jak terrorysta. Najpierw trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: jak jest cel planowanego ataku – co chce się nim osiągnąć? Wyodrębnić możemy dwa główne cele: 1) realny cel polityczny (np. uwolnienie przetrzymywanych więźniów, dymisja urzędnika, zmiany na scenie politycznej, zmiana wyroku sądu), lub 2) nierealna zmiana polityki, bądź unicestwienie jak największej ilości osób „z zemsty” (np. atak bombowy, lub z użyciem WMD [broni masowego rażenia]). Do realizacji pierwszego typu celów terroryści mogą użyć zakładników, bądź też groźby podłożenia ładunku wybuchowego. Głównym wyznacznikiem będzie tu stopień poświęcenia uczestników tego zamachu: oni nie chcą zginąć. Drugi typ celów jest troszkę odmienny – skierowany, aby wywołać jak największą liczbę ofiar. Atak taki może przyjąć różne formy, cechuje go jedno: nie jest to już groźba, ale realne użycie przemocy, łączące się z ofiarami. Przykładem tego typu operacji mogą być przede wszystkim zamachy bombowe (różnego typu, także przeprowadzane przez zamachowców samobójców). Polska, póki co, nie jest zagrożona pierwszym typem celów, dlatego też skupię się na drugim, trudniejszym do zapobiegnięcia.
Czytaj wiecej »