YA’MA’M

Dodane przez admin dnia 05/29/2005 w kategorii Jednostki specjalne | komentarze

W Izraelu funkcjonuje w ramach Policji Granicznej pododdział szturmowy do walki z terroryzmem [1] – YA’MA’M [2] . Jednostka powstała na mocy decyzji premiera Izraela Icchaka Rabina w 1974 roku, po wydarzeniach, jakie miały miejsce na północy Izraela w miejscowości Ma’alot.

15 maja 1974 roku 3 terrorystów z Demokratycznego Frontu Wyzwolenia Palestyny, zajęło miejscową szkołę, biorąc za zakładników około 100 dzieci. W wyniku przeprowadzonego przez jednostkę wojskową szturmu (Sayeret Mat’kal) zginęło 23 dzieci, a ponad 60 zostało rannych. Akcję tą uważa się za jedną z poważniejszych porażek antyterrorystycznych sił Izraela w walce z terroryzmem palestyńskim. Wyciągając wnioski z popełnionych błędów, rząd izraelski postanowił powołać policyjną jednostkę antyterrorystyczną, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie operacji antyterrorystycznych przede wszystkim na terenie Izraela. Formowanie pododdziału trwało dwa lata.

W początkowym okresie tworzenia jednostki jej trzon stanowili weterani z jednostek spadochronowych oraz legendarnej brygady piechoty Golani. Pełną gotowość do podejmowania działań YA’MA’M osiągnęła w 1976 roku. Jest to pododdział zawodowy. W pionie bojowym nie mogą służyć żołnierze służby zasadniczej. Jednostka przeznaczona jest do prowadzenia działań taktycznych przede wszystkim w sytuacji:

 • wzięcia zakładników w budynkach, środkach transportu (samoloty, autobusy, samochody, pociągi), zarówno przez terrorystów jak i kryminalistów;
 • działań przeciwko terroryzmowi palestyńskiemu, zwłaszcza we współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa Izraela (Szin Bet), przy likwidowaniu grup terrorystycznych przygotowujących zamachy, działania te prowadzone są na terenach okupowanych wspólnie z zarządzającą tymi obszarami administracją wojskową;
 • działań przeciwko zorganizowanym grupom przestępczym, handlarzom narkotyków, uzbrojonym bandytom, desperatom;
 • konieczności ochrony niektórych placówek zagranicznych;
 • ochrony VIP-ów przebywających na terenie Izraela, jako wsparcie jednostki ochrony VIP Urzędu Bezpieczeństwa Izraela;
 • buntów w więzieniach.

Rocznie pododdział przeprowadza około 400 operacji, z czego 50% są to działania przeciwko terrorystom, natomiast 50% związane jest z działaniami przeciwko elementowi kryminalnemu. Podczas akcji związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem przestępczości wykorzystywane są zarówno umiejętności bojowe (taktyczne) YA’MA’M, a także techniczne, zwłaszcza w zakresie działań obserwacyjnych i rozpoznawczych.

Rekrutacja do jednostki prowadzona jest raz w roku [3] . Termin naboru kandydatów podawany jest w prasie. Dowództwo pododdziału, współpracując z wojskiem, wysyła do wytypowanych kandydatów (na podstawie opinii z wojska oraz osiąganych ocen i wyników służby wojskowej), kończących służbę wojskową, listy z propozycją podjęcia pracy. Część kandydatów pochodzi z antyterrorystycznej jednostki wojskowej – Sayeret Mat’kal. Średnio zgłasza się około 300 kandydatów. Muszą to być osoby (w wieku do 25. lat) po ukończeniu zasadniczej służby wojskowej odbytej w jednostkach pierwszoliniowych. Po wstępnych testach psychofizycznych odpada zwykle 210. Pozostała 90. kierowana jest na tygodniową selekcję, podczas której przechodzi bardzo intensywny trening sprawdzający przydatność do przyszłego zawodu. Przez dwa dni sprawdza się predyspozycje psychofizyczne kandydata. Poddawany jest on próbie odporności psychicznej na zasadzie obiecywania przyjęcia do jednostki, na przemian z wpajaniem braku predyspozycji do pracy w pododdziale antyterrorystycznym. Do ostatniego etapu przechodzi zwykle 30 spośród wszystkich, którzy się zgłosili. Przebywają jeszcze tydzień na zgrupowaniu, podczas którego tak się dobiera zadania i stwarza warunki, aby można było ocenić zdolności kandydatów do pracy w grupie oraz do współdziałania. Ocenia się stopień występowania u nich problemów wewnętrznych jak też umiejętność radzenia sobie z nimi.

Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie całe sito selekcji, kierowani są na trwający 8,5 – 9 miesięcy kurs przygotowujący ich do pracy jako policjantów zespołów szturmowych. Program kursu nie obejmuje tematów typowo wojskowych, ponieważ wszyscy kandydaci odbyli zasadniczą służbę wojskową. Kurs podzielony jest na dwie części. W pierwszej zajęcia prowadzone są z:

 • przygotowania ogólnofizycznego i walki wręcz;
 • techniki posługiwania się bronią;
 • taktyki antyterrorystycznej (budynki, samoloty, autobusy, itp.);
 • podstaw strzelania wyborowego (snajperzy);
 • maskowania indywidualnego;
 • działań ochronnych – VIP;
 • techniki zatrzymywania przestępców.

Na działania bojowe w samolocie przeznaczony jest w tym okresie tydzień, w autobusie również tydzień, taktykę w budynkach – 3 tygodnie, podstawy strzelania wyborowego – 4 tygodnie, indywidualnego maskowania – 2 tygodnie.

Po wstępnej części następuje specjalizacja. Obejmuje ona pracę z psami bojowymi, technikę zjazdów na linach, szkolenie snajperskie, szkolenie pirotechniczne (w zakresie zastosowania materiałów wybuchowych do działań bojowych).

Każdy z nowoprzyjętych podpisuje kontrakt na 3 letni okres służby. Zwykle po przepracowaniu około 3 – 4 lat policjanci odchodzą z jednostki nie wytrzymując dużego obciążenia wynikającego ze służby w YA’MA’M. Aby uatrakcyjnić służbę w jednostce, po 3 latach pracy policjanci kierowani są na studia. Ukończenie wyższej uczelni związane jest ze znacznym wzrostem uposażenia.

Awans na poszczególne stanowiska w pododdziale odbywa się tylko w ramach pracowników jednostki, nie można przyjąć na jakiekolwiek etat liniowy osoby z zewnątrz, która nie przeszła poszczególnych szczebli kariery w YA’MA’M. Każde stanowisko jest kadencyjne, aby awansować wyżej lub równolegle, trzeba przepracować na swoim etacie minimum 3 lata. Kadencyjność na stanowisku dowódcy wynosi 4 lata.

Dowódca jednostki ma prawo do przekształcania etatów. Np. w miejsce jednego etatu policjanta pionu bojowego może zatrudnić cztery osoby (w tym żołnierzy służby czynnej) na stanowiska pomocnicze. Dowódca pododdziału dysponuje własnym budżetem, w który nie wchodzą płace, koszty związane z zakupem paliwa, szkoleniem, prowadzeniem inwestycji. Są to pieniądze przewidziane na zakupy nowych egzemplarzy broni i wyposażenia (do testów i badań), zakupów uzupełniających broń i wyposażenie, bieżącą konserwację i utrzymanie sprzętu technicznego w gotowości, a także na kontakty zagraniczne.
W strukturze organizacyjnej jednostki jest specjalna komórka, która zajmuje się zakupem i testowaniem nowego uzbrojenia oraz wyposażenia zanim zostanie ono wprowadzone na wyposażenie pododdziału.

YA’MA’M współpracuje i szkoli się z pododdziałami zagranicznymi, między innymi z Austrii (Kobra), Niemiec (GSG-9), USA (Delta Force). Prowadzi też szkolenia na zlecenie rządu Izraela, gdy trzeba pomóc danemu państwu w utworzeniu pododdziału antyterrorystycznego. Współpraca zagraniczna oraz wspólne szkolenia są w opinii dowódcy pododdziału jednym, obok doświadczeń z akcji, z cenniejszych źródeł wiedzy merytorycznej.

Pododdział składa się z 4 oddziałów szturmowych (200 komandosów), sekcji pirotechnicznej, sekcji snajperów, sekcji przewodników psów, sztabu oraz zaplecza logistycznego i medycznego, łącznie ponad 300 osób.

Oddział szturmowy pełni służbę przez 3 dni, po których ma dwa dni wolne. Średnio, na dyżurze jest około 36 – 40 komandosów, gotowych do wyjazdu. Środki łączności pozwalają na porozumiewanie się z zespołem, który znajduje się w dowolnym miejscu na terenie Izraela.

Raz w tygodniu pracuje cała jednostka. Wówczas prowadzone jest szkolenie taktyczne całością sił. Podczas dyżurów prowadzone jest szkolenie bojowe, bez ograniczeń czasowych, praktycznie cały czas. W każdym oddziale szturmowym jest specjalista pirotechnik, snajperzy, przewodnicy psów.

Każdy policjant z pionu bojowego raz na 3 miesiące przechodzi testy sprawdzające jego umiejętności. Są to sprawdziany oceniające jego indywidualne wyszkolenie, jak również pracę w zespole. Sprawdziany trwają przez trzy dni. Jeżeli któryś z policjantów nie zaliczy sprawdzianu, wówczas powoływana jest komisja, której zadaniem jest ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy. Gdy nieuzyskanie wymaganego limitu jest rezultatem kontuzji doznanej podczas szkolenia lub w trakcie akcji, wówczas policjant ma możliwość przystąpienia do sprawdzianu jeszcze raz. Jednakże kiedy powody wynikają ze spadku poziomu wyszkolenia, jest on zwalniany ze służby w YA’MA’M.

Na terenie jednostki jest stołówka, w której stołują się pełniący dyżur policjanci (nie płacą za posiłki). Wraz z pododdziałem pracują jeszcze przydzieleni do ich dyspozycji negocjatorzy oraz piloci śmigłowców. Organizacyjnie są oni pracownikami Komendy Głównej Policji Izraela, jednakże na co dzień pracują w YA’MA’M.

Jednostka operacyjnie podlega pod KGP. Komendanci rejonowi (odpowiednik komendanta wojewódzkiego w Polsce) policji mają uprawnienia do wezwania pododdziału
w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową.

Dowódca YA’MA’M odpowiada na miejscu działania za obszar pierścienia wewnętrznego oraz przygotowanie akcji bojowej. Decyzje o rozpoczęciu ataku podejmuje komendant rejonowy lub też daje w tym względzie wolną rękę dowódcy pododdziału antyterrorystycznego.

YA’MA’M współpracuje z Sayeret Mat’kal – odbywają wspólne szkolenia, korzystają ze swoich obiektów treningowych. Oddziały interwencyjne, wchodzące w skład oddziałów prewencji policji izraelskiej, nie podlegają YA’MA’M, nie są też objęte wspólnym szkoleniem z pododdziałem. Przeznaczone są do podjęcia pierwszej reakcji na zaistniałe zdarzenie, do momentu przybycia jednostki antyterrorystycznej. Duży nacisk w szkoleniu taktycznym kładziony jest na umiejętności wyważania drzwi, okien, robienia wyłomów w ścianach. W Izraelu drzwi są bardzo masywne, stalowe, z dodatkowymi zabezpieczeniami antywyważeniowymi; ładunki do tego typu działań są konstruowane przez sekcję pirotechniczną pododdziału. Podczas wykorzystywania pirotechnicznego sposobu pokonywania zamkniętych drzwi i okien uważa się, aby eksplozja materiału wybuchowego nie powodowała rażenia odłamkami osób znajdujących się wewnątrz pomieszczenia. Trening z wykorzystaniem materiału wybuchowego do pokonania zamkniętych drzwi, okien, robienia wyłomów w ścianach odbywa się w specjalnie do tego celu wybudowanym budynku, gdzie wmurowuje się i wysadza okna, drzwi, itp.

YA’MA’M dysponuje ponad 100 samochodami, wśród których przeważają mikrobusy amerykańskiej firmy GMC. Mają one przedział pasażerski (łącznie z kierowcą zabiera 5 osób) oraz przedział z regałami na sprzęt i wyposażenie indywidualne. Na dachach mikrobusów montowane są drabiny. Do przewozu komandosów na szkolenie używane są autobusy. Ciekawe rozwiązanie stanowi samochód rozpoznania (zwiadu). Jest to mikrobus GMC, wyposażony w system monitorów sprzężonych z kamerami i aparatami fotograficznymi, z których natychmiast po zrobieniu zdjęcia można uzyskać odbitki. W wyposażeniu pojazdu znajdują się faksy, komputer, drukarka, kserokopiarka oraz inne urządzenia, które mogą być przydatne w prowadzeniu rozpoznania miejsca przyszłych działań. Komputer ma program umożliwiający graficzne przedstawienie np. wnętrza mieszkania, na które ma być prowadzony szturm. Obraz na monitorze komputera jest prezentowany w trzech wymiarach. Gotowy rozkład pomieszczeń jest drukowany i przekazywany najpierw sztabowcom planującym działania, a następnie zespołom szturmowym przygotowującym się do akcji. Niektóre obiekty, jak np. budynek parlamentu, lotniska, typy samolotów, itp., są już w pamięci komputera. W razie potrzeby wystarczy je tylko wydrukować.

Każdy komandos ma w wyposażeniu indywidualnym pistolet maszynowy typu Mini-UZI, oraz pistolet GLOCK. W szkoleniu strzeleckim nie obowiązuje limitowanie amunicji. Jeżeli policjant uważa, że potrzebuje jej więcej, to ją dostaje w ramach samokształcenia. Indywidualne wyposażenie stanowią również kamizelki kuloodporne, w których można wymieniać panele kuloodporne (np. na kevlarowe, ceramiczne, tytanowe, stalowe). Kamizelki te mają rzepy z kieszeniami na oporządzenie. Strzelcy wyborowi wyposażeni są w osiem rodzajów karabinów wyborowych. Każdy snajper ma swój indywidualny celownik noktowizyjny. W YA’MA’M wytrenowano oddanie równoczesnego strzału przez 30 snajperów. Na sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie specjalistyczne nie obowiązują normy należności. Kupowane jest wszystko to, co jest najlepsze i najbardziej potrzebne.

Obecnie, po wydarzeniach w Japonii w 1995 roku [4] , prowadzone jest szkolenie taktyczne zakładające użycie przez terrorystów substancji toksycznych. Zasadą jest wyprzedzanie terrorystów, jeżeli jest to tylko możliwe, poprzez wcześniejsze przygotowanie się do ewentualnego zagrożenia.

Opracował: dr hab. Kuba Jałoszyński, specjalista w zakresie przeciwdziałania i walki z terroryzmem.

__________________
1. K. Jałoszyński, Izraelskie pododdziały antyterrorystyczne, „Zeszyty Naukowe AON” 1999, Nr 1/34, s. 168 – 173.
2. YA’MA’M – jest to skrót od hebrajskiej nazwy: antyterrorystyczny pododdział policji (przypis autora).
3. Wyjątek stanowił rok 1997, kiedy to powiększono (ze względu na zdania związane z walką
z przestępczością) pododdział o 70 policjantów pionu bojowego (przypis autora).
4. W marcu 1995 roku, sekta religijna Najwyższa Prawda – Aum, kierowana przez guru Shoko Asaharę, rozpylili w tokijskim metrze sarin, gaz trujący 20. krotnie silniejszy od cyjanku potasu (przypis autora).

Tekst jest fragmentem książki pt. „Terroryzm antyizraelski”, Wydawnictwo AON, Warszawa 2001.

Comments are closed.