Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE, a problem migracji [sprawozdanie]

Dodane przez admin dnia 10/19/2006 w kategorii Sprawozdania | komentarze

W dniach 11-12 maja 2006 roku w Chełmie odbyła się konferencja międzynarodowa pt. Wspólny obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej a problem migracji. Organizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z siedzibą w Chełmie z rektorem dr Michałem Gołosiem i prorektorem prof zw dr hab Edwardem Olszewskim na czele. Konferencja organizowana była w ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Sąsiedztwa INTERREG IIIA/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina. Pierwszego dnia odbyły się obrady plenarne, a 12 maja spotkanie podzielone zostało na 4 panele.

Wśród prelengentów znaleźli się przedstawiciele WSSMiKS, Uniwersytetu Wołyńskiego, KUL-u, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Jagiellońskiego, Rzeszowskiego, ale także przedstawiciele Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Stowarzyszenia Samorządu Euroregionu Bug i MSWiA. Problematyka konferencja objeła następujące grupy tematyczne:

 • Kształtowanie się świadomości obywatelstwa europejskiego
 • Transgraniczna współpraca instytucjonalna Polska-Ukraina-Białoruś
 • Następstwa kulturowe i polityczne migracji spoza obszaru UEmigracje wewnętrzne i zewnętrzne w obszarze UE
 • Polityka europejska w zakresie migracji i azylu
 • Regulacje prawne migracji zarobkowych
 • Migracje a terroryzm polityczny
 • Koalicja antyterrorystyczna
 • Kontrola i zarządzanie granicą zewnętrzną UE
 • Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w obszarze europejskim

Organizatorzy przywitali przybyłych gości podkreślając wagę konferencji w budowie społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju naukowym czemu sprzyja miał krajowy klimat współpracy. Głos zabrali także przedstawiciele władz miasta Chełma z prezydentem Chełma Krzysztof Grabczukiem i starostą chełmskim Kazimierzem Stockim na czele.

Referat inauguracyjny nt. Nowych form migracji i typów imigrantów w Europie wygłosił profesor Andrzej Chodubski z Uniwersytetu Gdańskiego. Podkreślił w nim że migracja jest wartością która daje władzę, szczęście, sławę. Na migracji jednak można także stracic. Wyróżnił grupy migrantów (alochtoni, autochtoni), rodzaje migracji oraz grupy migrantów. Podkreślił, że w wśród krajów najbardziej zaludnionych przez imigrantów znajduje się Szwajcaria (100.000).


Prof. Andrzej Chodubski wygłosił referat inaugurujący konferencję

Kolejnym prelegentem był dr Jerzy Gryz – rektor WSKSiSM w Chełmie. Tytuł jego wystąpienia to Polityka bezpieczeństwa UE a migracje. Na wstępie podkreślił iż główne kierunki migracji odbywają się ze wschodu na zachód i z południa na północ. Zwrócił uwagę iż migracje niosą za sobą szansę i ryzyko. Wskazał na przykład Francji gdzie na jesieni 2005 roku doszło do zamieszek na przedmieściach Paryża wywołanych właśnie przez imigrantów. Jednym z głównych zagrożeń staje się rasizm, który zaczyna by tolerowany (Francja-30% badanych opowiadziało że ma poglądy rasistowskie). Wymienił dwie strategie walki z tym zjawiskiem:

 • Francuską – zakaz noszenia symboli religijnych w szkoole
 • Brytyjską – zakaz zależy od szkoły i jest jej wewętrzną sprawą
 • Wśród skutków migracji wymienił: pozytywne np uzupełnienie siły roboczej w krajach w których jej brakuje ale także negatywne wzrost przestępczości (narkotyki, prostytucja-Norwegia).

Kolejnym referentem był profesor Mikoł Kuczerepa . Tytuł jego referatu to: Wybór europejski Ukrainy w świetle badań humanistycznych. Podkreślił, że po Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie zaszły głębokie zmiany ku demokracji, porządkowi, praworządności. Te zmiany pokazały, że ukrainńskie społeczeństwo potrafi samodzielnie decydowa o swoim kraju.


Prof. Mikołaj Kuczerepa mówił w swym referacie o Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie

Dr Anna Moraczewska przedstawiła referat na temat: Kontrola i zarządzanie granicą zewnętrzną UE. Przypomniała podział granic wyróżniając granice zewnętrzne i wewnętrzne. Granice zewnętrzne są kontrolowane przez państwo członkowskie. Celem jest kontrola i ochrona dla zapewnienia wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zarządzanie granicą to kontrola, wykrywanie i zapobieganie nielegalnych przemytów i przekroczeń.


Dr Anna Morczewska mówiła na temat kontroli i zarządzania granicą zewnętrzną UE

12 maja miały miejsce dwa panele. Na jednym panelu wystąpili mgr Anna Niwczyk z Akademi Marynarki Wojennej w Gdynii przedstawiając temat: Europejski wymiar walki z terroryzmem morskim w obrębie Cieśniny Gibraltarskiej i Morza Śródziemnego. Najważniejsze problemy poruszone w wystąpieniu absolwentki AMW to: morskie działania antyterrorystyczne w ramach operacji Active Endeavour na Morzu Śródziemnym oraz operacji Strait of Gibraltar przedstawienie charakterystyki i zadań stałych wielonarodowych zespołów sił morskich NATO operujących na Morzu Śródziemnym, udział jednostek Marynarki Wojennej RP (ORP Bielik – okręt podwodny i ORP Gen. K. Pułaski – fregata rakietowa) w SNMG-1 i SNMG-2.


Mgr Anna Niwczyk omawiała problematykę walki z terroryzmem morskim

Kolejnym prelengentem był Damian Szlachter – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, którego wystąpienie dotyczyło Terroryzmu radykalnych fanatyków islamskich w UE. Podkreślił, że największe zagrożenie dla obszaru wolności i bezpieczeństwa UE stanowi terroryzmu fundamentalistów islamskich. Podkreślił, iż nie należy utożsamia muzułmańskiego fundamentalizmu z terroryzmem. Autor wspomniał także o podstawowych założeniach Strategii UE w sprawie zwalczania radykalizacji postaw i rekrutacji do ugrupowań terrorystycznych. Podkreślił, że koniecznym jest uskutecznienie polityk integracjnych i azylowych państw UE.

Mgr Wojciech Grabowski absolwent Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił referat na temat Polityka antyterrorystyczna UE w latach 2005-2006 – wybrane aspekty. Przedstawił w nim 2 strategi UE w zakresie zwalczania terroryzmu przyjęte za prezydencji brytyjskiej, opisał podstawowe założenia procesu Peer Evaluation oraz jej raport za rok 2005 i sugestie na rok 2006. Podkreślił, że zwalczanie terroryzmu powinno odbywac się na dwóch płaszczyznach: międzynarodowej i krajowej ale to państwa członkowskie mają narzędzia w postaci policji, wymiaru sprawiedliwości, służb wywiadowczych, urzędników dzięki którym mogą uskutecznic walkę z terroryzmem.


Mgr Wojciech Grabowski mówił o wybranych aspektach polityki antyterrorystycznej UE

Mgr Adam Krawczyk w swym wystąpieniu omówił istotę i historię działań terrorystycznych w Europie, skupiając się na zamachach poczynionych przez terrorystów z krajów arabskich. Konkludujac, stwierdził że działania terrorystów islamskich w Europie nie były samoistnym faktem, a jedynie odpowiedzią na politykę państw europejskich w krajach islamskich.


Mgr Adam Krawczyk mówił o reorientacji postrzegania Europy w kontekście działań terrorystów z krajów islamskich

Konferencja była bardzo udana zarówno pod względem orgnizacyjnym jak i integracyjnym. Organizatorzy zapewnili poza naukowymi debatami takze epizod turystyczny dla członków konferencji w postaci zwiedzania Chełmskich podziemi. Integracja środowisk naukowych miała miejsce podczas zorganizowanego w czwartek wieczorem grilla i wspólnych śpiewów i tańców. Pozwoliło to przełamac bariery zwłaszcza międzykulturowe.


Dr Krzysztof Karolczak oraz mgr Damian Szlachter dyskutują na temat referatu

Opracował: mgr Wojciech Grabowski, www.terroryzm.com.

Zdjęcia: Anna Niwczyk i Wojciech Grabowski

Redakcja dziękuje organizatorom: Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie (http://www.wssm.pl/) za możliwość wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu.

Comments are closed.