Międzynarodowa konferencja Bydgoszcz 1-2 grudnia 2005 cz. 2 [sprawozdanie]

Dodane przez admin dnia 10/19/2006 w kategorii Sprawozdania | komentarze

Druga część pierwszego dnia obrad prowadzona była w formie obrad panelowych. Pierwszy panel zatytułowano „UE a terroryzm – analiza ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu islamskiego”. Moderatorem był pan Piotr Rakowski ze Stałego Przedstawicielstwa RP w Brukseli.


Wśród gości przeważali policjanci /Fot. wojtek

Pierwszym prelegentem tego panelu był pan Michał Narojek z Departamentu Współpracy Międzynarodowej MSWiA, który omówił ogólnie szeroko pojętą tematykę problemu, którego dotyczył panel. Wskazał na najczęściej mylone i krzywdzące stwierdzenia (jak np. użycie terminu „terroryzm islamski” – kwestia ta została później rozwinięta w dyskusji). Pan Narojek dokonał również ważnego rozróżnienia kwestii „dżihadu”, który przez większość jest jedynie spłaszczany do „świętej wojny” (terminu tego często niesłusznie używa się zamiennie). Duży wpływ na takie uproszczenie mają media.

Autor zauważył, że w krajach Unii Europejskiej, mimo odpowiedniego ustawodawstwa, często dochodzi do dyskryminacji muzułmanów, co w połączeniu z amerykańską polityką na Bliskim Wschodzie jest podłożem terroryzmu. Na zakończenie pan Narojek omówił w skrócie instytucje UE zajmujące się zwalczaniem terroryzmu.

Drugie wystąpienie w tym panelu wygłosił pan dr Filip Jasiński z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Nosiło ono tytuł: „Integracja cudzoziemców wobec problemu rekrutacji ekstremistów terrorystycznych w Unii Europejskiej”. W swym ujęciu tematu autor zauważył, iż wspieranie obywateli państw trzecich, legalnie przebywających na terenie UE oraz ograniczanie różnic w traktowaniu ich i obywateli państw członkowskich jest jednym z ważniejszych elementów integracji środowisk np. muzułmańskich z ludnością danego kraju.


Przerwa była okazją do dyskusji w węższym gronie /Fot. wdr

Warto również zauważyć, że rola UE w tej kwestii jest ograniczona, ponieważ integracja cudzoziemców należy do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich i nie należy mylić jej z polityką migracyjną.

Ostatnią prezentację miał pan Łukasz Szozda zastępca Szefa Biura Analiz Biura Bezpieczeństwa Narodowego – „Salaficki zbrojny dżihad. Historia, struktury, ewolucja”. Autor zauważył, że obecnie al-Kaida, w rzeczywistości nie jest organizacją, lecz ruchem, który nie ma powiązań organizacyjnych (po interwencji Amerykanów w Afganistanie została przerwana nić łącząca komórki z ‘rdzeniem’), z tego też powodu nie jest poprawne nazywanie jej al-Kaidą, lecz właśnie salafickim zbrojnym dżihadem.

Pan Szozda stwierdził, że po 11 września 2001 roku uderzono w infrastrukturę terrorystów, nie zaś w ideologię. Próbując się jednocześnie pokusić o szerszą analizę walki z terroryzmem w 2005 roku autor stwierdził, że obecnie jest 0:0 – ani terroryści, ani świat walczący z nimi nie ma przewagi.

Warto również zwrócić uwagę na drobny fakt, iż pan Szozda dokonał interesującej analizy użycia przez terrorystów broni masowego rażenia – powiedział bowiem, iż jest przekonany, że jak tylko terroryści wejdą w jej posiadanie, natychmiast jej użyją.

Wystąpienie wywołało wiele kontrowersji, ale należy zaznaczyć, że było bardzo ciekawe i prezentowało inny punkt widzenia, niż przyjmuje większość badaczy tego zagadnienia.

Podsumowaniem tej części panelu była ożywiona dyskusja w związku z referatami. W jej trakcie stwierdzono między innymi, że to nie bieda, jak powszechnie się sądzi, jest źródłem zamachów takich jak w Londynie 7 lipca 2005 roku, lecz po prostu nienawiść do Zachodu, jego polityki i kultury – należy zauważyć, że terroryści, którzy dokonali samobójczych zamachów na stolicę Wielkiej Brytanii pochodzili z dobrych rodzin, byli wykształceni i z całą pewnością nie należeli do osób żyjących poniżej przeciętnego poziomu dochodów.

Druga część panelu była zamknięta dla przedstawicieli mediów, do których zaliczono także naszych przedstawicieli. Jednakże, jak nam powiedziały osoby biorące w nim udział treść jego dotyczyła zagadnień między innymi operacyjnych. Omówiono między innymi doświadczenia brytyjskie związane z prowadzeniem śledztwa w zakresie zamachów z 7 lipca 2005 r. oraz działania Europolu.

Celem drugiego panelu było przedstawienie i analiza działań ratowniczych w przypadku wystąpienia zdarzenia kryzysowego oraz propozycje działań po wystąpieniu ataku terrorystycznego.

Pierwszy prelegent Mariusz Stus z Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA przedstawił ogólne założenia systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Wskazał na internacjonalizację problemu bezpieczeństwa wewnętrznego wynikającą m.in. z rozwoju przestępczości zorganizowanej i międzynarodowego terroryzmu. Uczestnicy panelu podkreślili fakt, że realnie decyzje w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej podejmuje prezydent w rzeczywistości jednak – zespoły doradcze, przedstawiające mu najlepsze alternatywy, spośród których prezydent wybiera najlepszą. Dyskutowano także, czy w zespołach doradczych zasiadają odpowiednio przygotowane osoby i że podobny mechanizm podejmowania decyzji należałoby wprowadzić w przypadku zaistnienia incydentu terrorystycznego.


Podczas obrad plenarnych sala była wypełniona goścmi /Fot. wdr

Kolejny referent pan insp. Marek Dzięcioł – Naczelnik Sztabu Policji KWP z Radomia mówił o zadaniach i kompetencjach Policji w zakresie działań związanych z usuwaniem skutków działań terrorystycznych. Jako 4 główne zadania policji w tym zakresie wymienił zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowe. Przejawiają się one w: zabezpieczeniu terenu, użyciu broni, negocjacjach, eliminacji zagrożenia, uwolnieniu zakładników, przeciwdziałaniu zagrożeniom minersko-technicznych, czynności procesowe oraz pomoc innym podmiotom zwalczającym zagrożenie. Podkreślona został ważna rola policji w walce z terroryzmem poprzez wskazanie m.in. na dużą liczebność jednostek policji oraz działające w jej ramach oddziały AT. Podczas dyskusji wskazano jednak na braki policji w wyposażeniu niezbędnym do przeciwdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia terrorystycznego jak np. odpowiednie kombinezony, wyszkolenie, specjalistyczny sprzęt. Uczestnicy panelu wskazywali na lepsze przygotowanie straży pożarnej oraz chęci przejęcia zadań policji z zakresu walki z terroryzmem przez wojsko. Wśród wniosków podinsp. dr Jerzy Szafrański z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wskazał na fakt, iż wiele krajów po zamachach z 11 września 2001 roku wzmocniło swoje siły antyterrorystyczne, co nie nastąpiło niestety w Polsce.

Kolejne wystąpienie pana Piotra Murawskiego – Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy dotyczyło zadań i kompetencji wojewody oraz służb ratowniczych w zakresie usuwania skutków działań terrorystycznych. Podkreślił on, że zagrożeniem o najwyższej randze i stopniu niebezpieczeństwa jest właśnie terroryzm. Pan Murawski wskazał na ważną rolę mediów w kształtowaniu świadomości zagrożenia zamachu terrorystycznego oraz edukacji społecznej: „Rola ta nie jest spełniania w sposób nas zadowalający jednak w porównaniu z latami poprzednimi i tak nastąpił znaczny postęp w funkcji edukacyjnej i informacyjnej społeczeństwa w odniesieniu do zagrożenia terroryzmem” – powiedział. Podczas dyskusji wskazano iż poziom lokalny (wykonawczy) mimo nie zawsze odpowiednich kompetencji w radzeniu sobie z zagrożeniem terrorystycznym zawsze może liczyć na pomoc będącego w pogotowiu poziomu wojewódzkiego i centralnego spełniających rolę koordynującą. Podkreślono także na możliwość działania służb takich jak wojsko i policja w wyniku wystąpienia sytuacji kryzysowej, co zostało wprowadzone ustawą z 20 kwietnia 2005 roku.

– System zarządzania kryzysowego to system tworzony przez władze wszystkich szczebli sektora publicznego i prywatnego i wszystkich obywateli. Celem jest ograniczenie strat ludzkich i materialnych powodowanych przez katastrofy i ochrona przed zagrożeniami poprzez realizację programów zapobiegawczych, przygotowawczych, realizacyjnych i odbudowy – powiedział prelegent.

Kolejny referent to pan płk Mitrega – Szef Szkolenia Pomorskiego Okręgu Wojskowego który odniósł się do systemu reagowania kryzysowego POW w aspekcie wystąpienia aktu terrorystycznego. Słowem wstępu przedstawił POW, jego strukturę i zadania. Wspomniał on w swoim wystąpieniu o wyposażeniu jednostek specjalnych POW gotowych zwłaszcza na odparcie ataku chemicznego.

Na temat problemów policji w przygotowaniu jej do działań na odparcie ataku terrorystycznego mówił pan podinsp. dr Jerzy Szafrański z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Wnioski jakie się nasunęły po jego wystąpieniu były nadzwyczaj pesymistyczne – policja nie jest gotowa ani wyposażona do odparcia ataku terrorystycznego.

Ostatnim referentem tego dnia był doktor nauk medycznych pan Przemysław Paciorek który w swoim wystąpieniu poruszył temat zabezpieczeń medycznych w sytuacji wystąpienia działań terrorystycznych.

W drugim dniu konferencji swe wystąpienie wygłosił pan John Perren – Agent Specjalny Federalnego Biura Śledczego z Waszyngtonu, który omówił odpowiedź FBI na atak terrorystyczny na Pentagon 11 września 2001 roku. Wystąpienie to, co warto zauważyć również nie było dostępne dla naszych przedstawicieli, choć na sali znajdowali się przedstawiciele innych mediów.


Sala plenarna Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zapełniona gośćmi /Fot. wdr

Drugim prelegentem tego dnia był pan nadkom. Rafał Batkowski – Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, który skupił się na wybranych aspektach zapobiegania terroryzmowi. W swym wystąpieniu pan Batkowski położył nacisk na edukację policyjnej służby patrolowej i obchodowej.


Zaproszeni goście z zagranicy /Fot. wdr

Ostatnią prezentację przedstawił pan mjr Robert Gawryś z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej. W swym wystąpieniu omówił rolę i zadania swej formacji w zakresie zwalczania terroryzmu.

Podsumowując należy stwierdzić, że konferencja była bardzo udana. Na uwagę zasługuje bardzo dobra organizacja. Wśród uczestników panowały bardzo przychylne opinie. Pan Michał Narojek stwierdził:
– Bardzo ważnym elementem tego typu inicjatyw jest integracja środowisk zajmujących się tą problematyką, szczególnie na poziomie lokalnym.


Pan Michał Narojek oraz pan mjr Robert Gawryś przysłuchują się wystąpieniom gości /Fot. wdr

Jedynym mankamentem było skromne uczestnictwo środowisk akademickich w całym wydarzeniu, choć jak podkreślali organizatorzy zaproszenia były wysyłane do bardzo wielu ośrodków naukowych w Polsce, niestety odzew był słaby.

Jak stwierdził pan Andrzej Mroczek – Konferencja była niezwykle udana pod względem organizacyjnym i integracyjnym. Niestety rownież ubolewam nad faktem absencji środowisk naukowych – dodał w wywiadzie dla www.terroryzm.com – A jak pokazuje życie – co przedstawiłem w trakcie swojego plenarnego wystąpienia – nie da się profesjonalnie zwalczać terroryzmu, czy też nawet incydentów o takich znamionach bez interdyscyplinarnego współdziałania. Muszę również powiedzieć, że posiadamy ogromny potencjał intelektualny tak wśród naszych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jak i środowisk akademickich co pokazały przede wszystkim wymiany poglądów z gośćmi z zagranicy. Także nie musimy z tego powodu odczuwać kompleksów i zjednoczyć się w walce z terroryzmem. – podsumował pan Mroczek.

Wśród obecnych policjantów także przeważały pozytywne wrażenia. Pan podinsp. Janusz Brodziński, Komendant Miejski Policji w Grudziądzu bardzo chwalił szczególnie omawiane elementy operacyjne, które jego, z racji wykonywanej służby, interesowały najbardziej. Podkreślał także aspekt edukacyjny, na który kładli nacisk prelegenci i rozmówcy w kuluarach.

Opracowali: Wojciech Grabowski, Szymon Wudarski. Autorzy dziękują za pomoc Zespołowi Prasowemu KWP w Bydgoszczy oraz organizatorom, w szczególnościa zaś panu nadkom. Maciejowi Wołczkowi

Comments are closed.