Krótka charakterystyka Wydziału ds. Terroryzmu MSWiA

Dodane przez admin dnia 08/17/2005 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | komentarze

W dniu 1 czerwca 2005 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,  w ramach struktury organizacyjnej Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego rozpoczął funkcjonowanie Wydział ds. Terroryzmu.

Do zadań Wydziału należy:

 • gromadzenie informacji na temat zjawiska terroryzmu oraz monitorowanie zjawiska terroryzmu na świecie i wynikających stąd zagrożeń dla Polski,
 • opracowywanie koncepcji przeciwdziałania zjawiskom związanym z terroryzmem oraz opiniowanie projektów i programów w tym zakresie,
 • przygotowywanie informacji i materiałów związanych z problematyką terroryzmu dla potrzeb Ministra – Szefa Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu,
 • sporządzanie analiz i prognoz stanu zagrożenia terroryzmem,
 • analizowanie przepisów prawnych dotyczących problematyki terroryzmu oraz przygotowywanie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie usprawnienia metod i form zwalczania terroryzmu,
 • organizowanie szkoleń i konferencji poświęconych problematyce przeciwdziałania terroryzmowi oraz przygotowywanie materiałów edukacyjnych z tego zakresu,
 • udział w organizowaniu współpracy z organami innych państw w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Na bieżąco Wydział dokonuje analiz i sporządza zbiorcze informacji dla kierownictwa ministerstwa na temat zachodzących wydarzeń. W wypadku zachodzenia na arenie międzynarodowej wydarzeń związanych z terroryzmem lub przeciwdziałaniem mu Wydział sporządza kompleksowe analizy działań podejmowanych przez służby specjalne i służby ratownicze zaangażowanych państw oraz działań organizacji terrorystycznych. Wydział zajmuje się również przygotowaniem wystąpień kierownictwa MSWiA w związku z rozwojem wydarzeń w związku z terroryzmem międzynarodowym, i jego zwalczaniem zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Wydział ds. Terroryzmu angażuje się również w kampanie społeczne i informacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu informowania społeczeństwa i zapewniania właściwej komunikacji społecznej. W ramach akcji o takim charakterze Wydział ds. Terroryzmu przedsiębierze następujące działania:

 • udział ekspertów Wydziału ds. Terroryzmu w działaniach związanych
 • z funkcjonowaniem infolinii nt. zachowania w wypadku ataku terrorystycznego zorganizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej MSWiA,
 • przygotowanie cykli publikacji prasowych (np. w Życiu Warszawy oraz Rzeczpospolitej),
 • opracowanie poradnika postępowania w wypadku zagrożenia terrorystycznego jako części realizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej kampanii informacyjnej prowadzonej z udziałem przesyłek pocztowych zawierających materiały informacyjne.

Ekspertami pracującymi w Wydziale ds. Terroryzmu są funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej, a także osoby, które wcześniej pracowali w innych komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Są to osoby, które z racji zawodu i pełnionej służby na co dzień zajmują się bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym kraju.

Wydział, ds. Terroryzmu zajmuje się analizą i koordynacją, funkcjonuje więc na poziomie strategicznym i taktycznym. Wykonując większość swoich zadań korzysta z efektów działań Straży Granicznej, Policji, BOR, służb podległych MSWiA, które w kontekście zapobiegania terroryzmowi i zwalczania go stanowią poziom operacyjny.

Pracownicy Wydziału ds. Terroryzmu pełnią również zadania w ramach funkcjonowania Zespołu Zadaniowego ds. koordynacji współpracy w przeciwdziałaniu terroryzmowi Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu. Do zadań zespołu należy między innymi:

 • inicjowanie współpracy krajowej i międzynarodowej w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi,
 • dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków na temat stanu i potrzeb współpracy bilateralnej jak również multilateralnej w ramach Unii Europejskiej,
 • stanowienie dla podmiotów zagranicznych reprezentacji krajowych podmiotów biorących udział w zwalczaniu terroryzmu,
 • uczestnictwo we wspólnych grupach roboczych ds. walki z terroryzmem wraz z partnerami zagranicznymi, w tym w szczególności ze stroną amerykańską,
 • współuczestnictwo w procesie tworzenia w Polsce systemu przeciwdziałania terroryzmowi,
 • inicjowanie, opiniowanie oraz koordynowanie zmian w istniejącej organizacji systemu przeciwdziałania terroryzmowi,
 • inicjowanie, opiniowanie oraz koordynowanie zmian w istniejącym stanie prawnym związanym z przeciwdziałaniem terroryzmowi,
 • inicjowanie oraz współorganizowanie ćwiczeń sprawdzających, konferencji i szkoleń w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi,
 • koordynowanie prawidłowej wymiany informacji między właściwymi organami administracji rządowej i instytucjami, w tym informacji wyprzedzających w celu zapobieżenia lub zminimalizowania skutków ataku terroru,
 • gromadzeni i weryfikowanie informacji oraz dokumentów tworzonych w związku z przeciwdziałaniem terroryzmowi,
 • dokonywanie ocen oraz formułowanie wniosków na temat stanu i potrzeb systemu przeciwdziałania terroryzmowi w Polsce.

autor: podinsp. Krzysztof Liedel, Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie

Comments are closed.