II spotkanie Wspólnej Polsko – Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu

Dodane przez admin dnia 06/27/2005 w kategorii Ciekawe artykuły | komentarze

W dniu 10 maja 2005 r. odbyło się drugie spotkanie Wspólnej Polsko – Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu. Spotkaniu ze strony polskiej przewodniczył Pan Józef Semik, Sekretarz Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu. Ze strony amerykańskiej przewodniczyła Pani Mary Curtin, Radca Polityczny Ambasady USA w Warszawie.

Na wstępie spotkania strona polska przedstawiła system ochrony granic i nowe przepisy dotyczące zadań Straży Granicznej. Przedstawiono dodatkowe prezentacje dotyczące prowadzonych szkoleń. Podkreślono wagę ewentualnej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa granic pomiędzy polskimi służbami ochrony granic oraz amerykańskimi jednostkami, takimi jak: Departament Transportu, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba funkcjonariuszy wart ochronnych statków powietrznych (Sky Marshalls). Ponadto zaprezentowano listę obszarów potencjalnej współpracy.

Kolejny punkt obrad dotyczył zwalczania finansowania terroryzmu. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów RP przedstawił system przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Polsce. Strona amerykańska podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. Zaznaczono również, że strona amerykańska przekazała GIIF oprogramowanie analityczne służące realizacji zadań w przedmiotowym zakresie. Strona amerykańska przekazała również podziękowanie za polskie stanowisko odnośnie wstąpienia Polski do FATF, zapowiadając jednocześnie przekazanie go rządowi amerykańskiemu.

Odnośnie omawianej kwestii przewodniczący polskiej strony podkreślił, że problem w skutecznych zwalczaniu finansowania terroryzmu może być również przewożenie przez granicę znacznych ilości gotówki.

Prezentacja na temat zwalczania zagrożeń związanych z potencjalnym atakiem bio-terrorystycznym przygotowana została przez stronę polską. Przedstawiono przeprowadzone wspólnie ze stroną amerykańską ćwiczenia w zakresie tego zagadnienia. Omówiono także nawiązane podczas ćwiczeń kontakty, a także powstanie w ich wyniku specjalnej strony www dostępnej dla uczestników szkolenia. Przewodniczący obrad po stronie polskie podkreślił szczególną wartość takich ćwiczeń jako angażujących wielość podmiotów, co umożliwia nawiązywanie właściwych kontaktów roboczych.

W zakresie związanym z koordynacją zwalczania terroryzmu podkreślonych zostało kilka kluczowych kwestii. Należały do nich:

  • możliwość korzystania przez Polską z doświadczeń partnerów międzynarodowych, szczególnie USA, e tym w zakresie działań realizowanych przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Gwardię Narodową i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego;
  • chęć współpracy nie tylko na poziomie bilateralnym, ale także w ramach instytucji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska;
  • istnienie w Polsce kilku koncepcji koordynowania zwalczania terroryzmu: (1) dwóch ciał odpowiedzialnych: Międzyresortowego Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu, (2) koordynacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, (3) powołania krajowego koordynatora ds. zwalczania terroryzmu;
  • możliwość włączenia środowisk akademickich do badań nad analizą i metodami przeciwdziałania terroryzmowi;
  • prezentacja dwóch szkoleń, w których udział brały osoby uczestniczące w pracach grupy: „Kompleksowe odpowiedzi na terroryzm w dziedzinie bezpieczeństwa” (USA), „Cywilno – wojskowe odpowiedzi na terroryzm” (Węgry).

Kwestie nieproliferacji i zapobiegania proliferacji broni masowego rażenia zostały przedstawione przez stronę amerykańską. Przedstawiono stanowisko rządu amerykańskiego, który zaakceptował inicjatywę powstania specjalistycznej polsko – amerykańskiej grupy ds. zwalczania proliferacji broni masowego rażenia, której działania ze strony polskiej koordynowane będą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W związku z tym zaproponowano, aby z wyjątkiem kwestii bezpośrednio związanych z zagrożeniami terrorystycznymi sprawy proliferacji i zapobieganie proliferacji broni masowego rażenia zostały wyłączone z obrad Wspólnej Polsko – Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu.

W zakresie współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi Polski i Stanów Zjednoczonych strona amerykańska poinformowała, że docenia zaangażowanie Polski w globalną wojnę z terroryzmem. Przedstawiono realizowane obecnie przez USA we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, a także z Akademią Obrony Narodowej. Przedstawiono również koncepcję powstania 4 batalionów Żandarmerii Wojskowej, które we współpracy ze stroną amerykańską zostałyby przeszkolone w zakresie działań kontr-terrorystycznych, z których dwa miałyby zostać oddane do dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Podczas omawiania szkoleń przygotowywanych dla polskiego wojska przez stronę amerykańską przedstawiciele strony polskiej podnieśli kwestię szkolenia w tej samej formule funkcjonariuszy policji. Uzyskano odpowiedź, że z pewnymi ograniczeniami podjęcie takich szkoleń jest możliwe. Ustalono, że szczegóły zostaną ustalone w drodze kontaktów roboczych poza forum Grupy.

Odnośnie kwestii cyberterroryzmu i cyberprzestępczości strona amerykańska omówiła istniejący w USA system INFRAGUARD oparty na zasadzie współpracy pomiędzy sektorem prywatnym (przedsiębiorstwa i prywatne firmy zajmujące się ochroną) i sektorem rządowym (FBI, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego). Jak zaznaczyli przedstawiciele USA o skuteczności tego systemu stanowi nie tylko zaangażowanie zainteresowanych stron, ale także działanie wg zasad efektywnego planowania, dzielenia się informacjami oraz ciągłych szkoleń i edukacji. Strona polska podkreśliła swoje zainteresowanie przedstawionym systemem, uznała także za bardzo cenne przedstawione uwagi nt. prawnych i organizacyjnych aspektów tegoż.

W zakresie zagadnienia roli działań dyplomatycznych w zwalczaniu terroryzmu główną uwagę poświęcono przekazanemu przez stronę amerykańską raportowi „Patterns of Global Terrorism” oraz ujętym w nim wysiłkom USA i społeczności międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu.

Ochrona infrastruktury krytycznej państwa i budynków rządowych była przedmiotem kolejnej części obrad. Przedstawiciel USA poinformował, że w imieniu Grupy nawiązał kontakt z dwoma organizacjami międzynarodowymi (ASIS oraz Chiefs of Police Task Force). Poinformował równocześnie, że obie organizacje są potencjalnie zainteresowane nawiązaniem współpracy z członkami Grupy. Zaproponował wyznaczenie przez stronę polską przedstawiciela do kontaktów z obiema organizacjami, a także sporządzenie listy priorytetów przed nawiązaniem bezpośredniego kontaktu.

Na zakończenie obrad podkreślono, że należy dążyć do nadawania im coraz bardziej praktycznego wymiaru. Strony zadecydowały, że termin następnego spotkania zostanie ustalony w drodze konsultacji pomiędzy przewodniczącymi stron w miarę zaawansowania prac w podgrupach ekspertów.

Opracowanie: Międzyresortowe Centrum ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu

Comments are closed.