Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnej we Francji

Dodane przez admin dnia 09/27/2005 w kategorii Ciekawe artykuły | komentarze

Zbieranie informacji jest zagadnieniem kluczowym dla zwalczania terroryzmu. Nie mając świadomości tego, jakie zagrożenie stanowią dla państwa poszczególne grupy i organizacje terrorystyczne, nie wiedząc jakie potencjalne działania mają w planach, nie jesteśmy w stanie przedsięwziąć żadnych kroków dla zapobieżenia zagrożeniom.

Z tego powodu płaszczyzna wywiadowcza należy do najbardziej skutecznych platform działań w zwalczaniu terroryzmu. Wiąże się to przede wszystkim z faktem uprzedniości działań wywiadowczych w stosunku do ataku terrorystycznego. Działania wywiadowcze mają na celu niedopuszczenie do ataku, są więc z punktu widzenia społeczeństwa najlepszą metodą zwalczania zjawisk o charakterze terrorystycznym. Istotne jest, aby wszystkie podejmowane przez Służby działania były regulowane właściwym aktami prawnymi przez organy ustawodawcze państw oraz ujęte we właściwe, zapewniające skuteczne i zgodne z prawem ramy organizacyjne. W obliczu rosnącego zagrożenia terroryzmem pojawia się coraz więcej takich rozwiązań prawnych i instytucji, które umożliwiają państwom coraz skuteczniejszą walkę z terrorystami.

Również w aspekcie działań praktycznych, a nie tylko na poziomie gromadzenia informacji stanowiących podstawę takich działań istnieją dwa podstawowe podejścia w zwalczaniu terroryzmu — reaktywne i proaktywne. Zgodnie z reaktywnym podejściem oczekuje się na zamach terrorystyczny i liczy się na to, iż będzie się w stanie, w miarę rozwoju wydarzeń ograniczyć straty w ludziach i rozmiarze zniszczeń własności publicznej oraz prywatnej. Wadą tego podejścia jest to, iż działa się już po ataku, gdy straty zostały poniesione. Inna opcją jest podejście proaktywne. Według niego można przewidywać nadchodzące zamachy terrorystyczne i dobrze przygotowywać się na nie. Działanie proaktywne zwiększa prawdopodobieństwo zapobiegania atakom terrorystycznym i umożliwia uniknięcie zarówno strat w ludziach, jak i szkód dotyczących mienia. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że proaktywne podejście do terroryzmu jest lepszą z dwóch opcji. Zapewnia skuteczniejszy sposób prewencji zamachów terrorystycznych.

Współczesne państwa, zdając sobie sprawę z wagi jak najwcześniejszego reagowania na zagrożenia terrorystyczne oraz z wagi gromadzenia informacji stanowiących bazę podejmowanych działań tworzą nie tylko jednostki ściśle anty-terrorystyczne, ale także jednostki badawcze i analityczne przygotowujące materiały, w oparciu o które tworzy się narodową politykę zwalczania terroryzmu. Przykładem takiego działania na poziomie narodowym jest Republika Francuska.

Jedną z podstawowych jednostek organizacyjnych francuskiej policji narodowej jest Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnych. Jest to jednostka zatrudniająca ok. 3850 osób. Odpowiada ona za zbieranie i centralizację informacji dla rządu; jej zadania związane są z ochroną najbardziej podstawowych interesów państwa, przez co wnosi wkład do budowania bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest także odpowiedzialna za monitorowanie wydarzeń i obiektów sportowych. Służby Informacji Ogólnej wykonują swoje zadania na całym terytorium kraju, we wszystkich prefekturach policyjnych działając na zasadzie podwójnej kompetencji: lokalnej prefektury i policji narodowej.

Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnych złożona jest z 4 pod-dyrekcji o następujących kompetencjach:

  • pod-dyrekcja ds. badań gromadząca informacje dotyczące terroryzmu i zwalczania go, grup wysokiego ryzyka oraz tzw. trendów miejskich;
  • pod-dyrekcja ds. analiz, futurologii i faktów społecznych dokonuje syntez informacji zebranych w polu społecznym, finansowym i dotyczących stanu państwa;
  • pod-dyrekcja ds. wydarzeń i obiektów sportowych w kraju jest odpowiedzialna za monitorowanie powyższych na całym terytorium państwa; posiada wyspecjalizowaną sekcję prawną dla wszystkich potencjalnych przestępstw w tej dziedzinie;
  • pod-dyrekcja ds. zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, dokumentacji, spraw prawnych i finansowych.

W gabinecie Dyrektora Centralnej Dyrekcji funkcjonuje sekcja ds. komunikacji. Jest ona odpowiedzialna za komunikację wewnętrzną, a także za komunikowanie z Dyrekcją Centralną policji narodowej oraz z biurem prasowym Ministra Spraw Wewnętrznych. Centralna Dyrekcja Informacji Ogólnych jest służbą zdecentralizowaną. Funkcjonuje na poziomach stref, regionów i departamentów. Na poziomie lokalnym zdecentralizowane jednostki Informacji Ogólnej współpracują ze strefowymi szefami ds. obronności.

Stworzenie podstaw funkcjonowania takiej jednostki badawczo – analitycznej jak ta opisana powyżej służyć może wzmacnianiu i wspomaganiu zdolności kontr-terrorystycznych każdego państwa. Takie instytucja badawcze powinny gromadzić naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanem optymalnym byłoby, gdyby mogły one na rzecz państwa i osób kreujących narodową politykę przeciwdziałania terroryzmowi stanowić platformę współpracy osób, które na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego, politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu. Stworzyłoby to możliwość konstruowania multidyscyplinarnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi jako dynamicznemu i skomplikowanemu zjawisku, które trzeba zwalczać na wielu płaszczyznach z użyciem wszystkich narzędzi, które mogą przysłużyć się zwiększeniu bezpieczeństwa państw i ich obywateli.

Podinsp. Krzysztof Liedel jest naczelnikiem Wydziału ds. Terroryzmu MSWiA oraz w-cedyrektorem ds. programowych Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas

Comments are closed.