Aktualny stan zagrożeń terrorystycznych dla RP

Dodane przez admin dnia 12/16/2003 w kategorii Antyterroryzm, Przeciwdziałanie terroryzmowi w Polsce | komentarze

Z aktualnego rozpoznania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, że zagrożenie podjęciem na terytorium naszego kraju bezpośrednich działań terrorystycznych jest niskie i ma raczej charakter potencjalny. Jak dotąd nie odnotowano próby ataku terrorystycznego, skierowanego przeciwko obiektom rządu polskiego, polskim instytucjom państwowym i prywatnym, czy też obiektom należącym do rządu USA oraz państw zrzeszonych w NATO i Unii Europejskiej.

Jak dotąd do jedynego incydentu doszło w Turcji, gdzie 1.10.2003 r. pod polskim konsulatem w Istambule eksplodował ładunek wybuchowy, nie powodując jednak żadnych strat i ofiar. Tło tego zamachu nie jest jeszcze do końca znane.

Nadmierny optymizm w kontekście zagrożeń terrorystycznych jest niewskazany. Nasza służba ma świadomość, jak wiele jeszcze pozostaje w tej dziedzinie do zrobienia. Nie można ani na chwilę zapominać, że jako członek NATO i bliski sojusznik USA, Polska, która jest też militarnie zaangażowana w stabilizację sytuacji w Iraku, potencjalnie może stać się w przyszłości celem ataków terrorystycznych. Normalizacja stosunków polsko-izraelskich, poparcie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej z 1991 r., udział Polski w koalicji antyterrorystycznej i militarne wsparcie procesu stabilizacji sytuacji w Iraku powodują, że nasz kraj jest adresatem wielu gróźb ze strony arabskich terrorystów. W ten kontekst wpisują się również oświadczenia cyklicznie formułowane przez szefa Al-Kaidy.

Ostatnią przypisywaną bin Ladenowi wypowiedź wyemitowała 18.10.2003 r. katarska telewizja Al-Dżazira. Nasz kraj wymieniony został, obok USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Australii, Japonii i Włoch, jako miejsce potencjalnego ataku terrorystów w odwecie za wspieranie interwencji w Iraku.

W chwili obecnej nic jednak nie wskazuje na możliwość przeprowadzenia aktów terroru, zarówno przez radykalne ugrupowania arabskie, jak i inne ugrupowania, np. skrajnie prawicowe czy lewackie. Fakt aktywnego członkostwa Polski w międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej (w tym udziału polskich żołnierzy w procesie stabilizacyjnym) oraz wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie nie wpłynął w widoczny sposób na wzrost zagrożenia terrorystycznego dla naszego terytorium.

Dotychczas nie stwierdzono żadnych związków ani kontaktów funkcjonujących w Polsce ugrupowań i środowisk o charakterze ekstremistycznym z organizacjami terrorystycznymi. Bezpośrednio po zamachach z 11 września, wśród przedstawicieli faszyzujących subkultur młodzieżowych, zaobserwowano sporadyczne działania lub inicjatywy wyrażające solidarność z ich organizatorami. Przejawy werbalnej kontestacji widoczne były także ze strony grup skrajnie lewicowych i członków ruchów antyglobalistycznych. Środowiska te były m.in. organizatorem kilku demonstracji pod antyamerykańskimi i antywojennymi hasłami (m.in. w okresie trwania operacji militarnej w Iraku). Aktywność grup ekstremistycznych w Polsce nie nosi, jak dotychczas, znamion wskazujących na możliwość podjęcia przez nie działań o charakterze terrorystycznym.

Dużo bardziej realne wydają się natomiast zagrożenia związane z możliwością wykorzystania terytorium naszego kraju do działań o charakterze logistycznym i wspomagającym działalność terrorystyczną. Jako czynniki, które w ocenie przywódców siatek terrorystycznych spod znaku Al-Kaidy mogą predestynować Polskę do pełnienia roli zaplecza logistycznego wymienić można: tranzytowy charakter naszego kraju, bezpośrednie sąsiedztwo Unii Europejskiej i bliską już akcesję do UE, w miarę dobrą infrastrukturę komunikacyjną, kompatybilny z zachodnim system bankowy, stosunkowo liberalną politykę wizową, duże zapotrzebowanie na zagraniczne inwestycje kapitałowe, czy łatwość zakupu broni i materiałów wybuchowych.

Ekspansji terrorystów na terytoria krajów, które – podobnie jak Polska – pozostają obecnie na peryferiach międzynarodowego terroryzmu, sprzyjać będzie jednak postępująca globalizacja procesów gospodarczych. W jej efekcie powstają dodatkowe czynniki sprzyjające aktywności terrorystów na naszym terytorium, takie jak:

  • szersze otwarcie granic;
  • znoszenie barier w komunikowaniu i podróżowaniu; istotnym wzroście liczby cudzoziemców stale i okresowo przebywających w naszym kraju;
  • niewystarczająca skuteczność kontroli administracyjnej i polityki państwa wobec obywateli innych krajów przybywających do Polski i legalizujących tu swój pobyt.

Potencjalnymi zagrożeniami są również:

  • traktowanie obszaru RP przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne jako potencjalnego zaplecza logistyczno-wypadowego do działań w innych krajach;
  • wykorzystanie terytorium Polski do zamachów na obiekty (w tym obywateli) państw sprzymierzonych, bądź sojuszniczych wobec RP, ale traktowanych wrogo przez fundamentalistów;
  • wykorzystywanie polskich instytucji finansowych przez międzynarodowe organizacje fundamentalistyczne i terrorystyczne do procederu prania pieniędzy;
  • powiązanie przedstawicieli środowisk terrorystycznych np. muzułmańskich ze światem przestępczym i związany z tym udział w działaniach przestępczych m. in. handlu bronią, narkotykami, przemytem ludzi itp.

W kontekście potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa ważną kwestią pozostaje również problem napływu do Polski uchodźców z regionu Zatoki Perskiej, Afganistanu czy Pakistanu, wśród których znajdować się mogą również terroryści i osoby związane z radykalnymi organizacjami islamskimi. Kontrola napływu do RP uchodźców z tych państw pozostaje jednym z priorytetowych zadań ABW, prowadzonych w współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju.

Biorąc pod uwagę dynamikę rozwoju fundamentalizmu muzułmańskiego w Europie, jest bardzo prawdopodobne, że w ciągu kilku najbliższych lat nastąpi wzrost liczby przyjazdów osób związanych z tą ideologią do Polski. W wielu wypadkach mogą to być osoby, które kończyły polskie wyższe uczelnie oraz posiadają w Polsce krewnych bądź przyjaciół, zajmujących się prowadzeniem działalności gospodarczej. W tej sytuacji nie można wykluczyć też prób przenikania aktywistów islamskich z organizacji ekstremistycznych do legalnie działających w Polsce związków społeczności arabskiej, jak również wykorzystywania działających w naszym kraju firm prowadzonych przez obywateli państw z regionu Bliskiego Wschodu.

źródło: www.abw.gov.pl

Comments are closed.